Tlačové správy a informácie pre investorov

Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.

Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu
SPOLOČNOSŤ OPÄŤ HOSPODÁRILA SO ZISKOM
Dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia oslávi tohto roku 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500 000 zákazníkov. Zmena názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015.
Poisťovňa v minulom roku dosiahla podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,664 milióna eur. Hrubý zisk bol vo výške viac ako 24 miliónov eur. Spoločnosť za spomínané 20-ročné obdobie pôsobenia na Slovensku ani raz nevykázala stratu. V roku 2014 slovenský MetLife dosiahol hrubý predpis poistného vo výške 120,966 milióna eur. Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali v uvedenom období 632,728 milióna eur. Poisťovňa k 31. 12. 2014 vykazovala aktíva vo výške 795,630 milióna eur. Jej vlastné imanie predstavovalo 137,398 milióna eur. Hrubé náklady na poistné plnenia dosiahli za 12 mesiacov minulého roka 73,990 milióna eur.
MetLife mal v roku 2014 na Slovensku približne 10% podiel na trhu životného poistenia. (Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO)).
O SPOLOČNOSTI METLIFE
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife“) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená
v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby
poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom
východe. Pre viac informácií navštívte www.metlife.com.