Poistenie MetLife Dôchodok – komplexné poistné krytie spojené so sporením na dôchodok

Investičné životné poistenie MetLife Dôchodok si kladie za cieľ pomôcť klientovi k dostatočnému finančnému zabezpečeniu na dôchodku a súčasne poskytnúť komplexnú poistnú ochranu. Flexibilné podmienky poistenia MetLife Dôchodok Vám umožnia meniť rozsah poistnej ochrany kedykoľvek podľa vašich potrieb.

Jedinečnosť tohto produktu spočíva v spôsobe investovania prostriedkov poistenia. Naši portfólio manažéri sa postarajú nielen o ich diverzifikáciu, ale aj o ich následnú realokáciu. To znamená, že poistné sa v závislosti od vášho aktuálneho veku automaticky a bezplatne presúva z prevažne akciových aktív zameraných na maximalizáciu výnosu do dlhopisových a peňažných aktív tak, aby bolo dosiahnuté najvyššie možné zhodnotenie pri zodpovedajúcej miere rizika.


Poistenie MetLife Dôchodok je pre vás tým správnym riešením, ak:

  • hľadáte komplexnú poistnú ochranu
  • potrebujete odbremeniť od starostí s financovaním dôchodku, alebo iným dlhodobým finančným cieľom
  • nemáte čas ani podmienky sledovať vývoj na kapitálových trhoch.

 

Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:
Možnosť 1: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného.
Možnosť 2: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného.

V prípade dožitia
sa konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného  ku dňu konca poistnej doby.

Poistná doba
Poistné krytie je poskytnuté do 100 rokov veku, pričom klient môže požiadať o úplný odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia, za predpokladu, že poistné bolo uhradené za celé dvojročné obdobie.

Poistenie MetLife Dôchodok Vám ešte poskytne:

  • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
  • možnosť výplaty poistného plnenia aj formou dôchodku
  • variabilnú škálu pripoistení
  • prístup k nasporeným prostriedkom už po deviatom roku platenia poistného BEZ poplatkov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Dajme svojim deťom vzdelanie

Dajme svojim deťom vzdelanie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov