Poistný program Extramed

Poistný produkt s 10 benefitmi zameraný na problematiku hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu.

Program poskytuje poistnú ochranu v prípade:

  • Hospitalizácia poisteného následkom choroby alebo úrazu.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Hospitalizácia poisteného následkom choroby alebo úrazu.

Technické parametre 
Vstupný vek je minimálne 3 mesiace a maximálne 64 rokov. Poistenie končí dovŕšením 65. roku života klienta.
Čakacia lehota je 60 dní pre prípad hospitalizácie následkom choroby. Pre prípad úrazu sa neuplatňuje.
Program je k dispozícii v 3 variantoch: SILVER, GOLD, PLATINUM
Program je možné získať ako samostatné zdravotné poistenie ale aj ako pripoistenie do investičného životného alebo kapitálového životného poistenia.
Vstupnými parametrami do poistenia sú: vek a zdravotný stav.

V prípade uplatnenia si nároku na poistné plnenie z poistného krytia Zdravotné konzultácie pri akútnych, komplikovaných a vážnych zdravotných stavoch a chorobách, bližšie uvedených v poistných podmienkach poistenia EXTRAMED, kontaktujte  prosím spoločnosť  WorldCare International Ltd. na telefónnom čísle
+421 905 847 490.

Viac informácií o poistnom plnení vyplývajúcom z poistného krytia Zdravotné konzultácie nájdete v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie Extramed.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov