Poistenie MetLife Garant - pripravte sa na budúcnosť už dnes!

Vaše sny sa môžu stať skutočnosťou, len ak ich začnete plánovať už dnes. Program MetLife Garant je optimálny finančný plán, ktorý pomôže naplniť vaše predstavy o budúcnosti.
MetLife Garant kombinuje celoživotnú garantovanú poistnú ochranu a možnosti akumulácie kapitálu.

Program MetLife Garant umožňuje:

  • flexibilne nastaviť poistnú ochranu ako aj sporiacu zložku presne podľa vašich potrieb. Vy si volíte výšku poistnej sumy a výšku poistného.
  • riešiť vašu finančnú neistotu v budúcnosti a to garantovane. Tento program garantuje minimálny 2,5 % ročný nárast ceny podielovej jednotky.
  • širokou škálou úrazových pripoistení kompletne pokrývať poistnú ochranu podľa vašich požiadaviek.

a navyše

  • voľné finančné prostriedky je možné investovať formou špeciálneho poistného až do 8 investičných programov
  • v prípade splnenia podmienok je program daňovo odpočítateľný
  • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného

 

Poistná udalosť a poistné plnenie

Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:

- v prípade straty života z akejkoľvek príčiny

Možnosť 1: poisťovateľ vyplatí dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtu poistenia podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu účet špeciálneho poistného.

Možnosť 2: poisťovateľ vyplatí dojednanú poistnú sumu a hodnotu účtu poistenia a k tomu účet špeciálneho poistného

- v prípade dožitia

V prípade dožitia konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov  ku dňu konca poistnej doby.

Poistná doba 
Klientovi je poskytnuté poistné krytie do 100 rokov veku, pričom klient môže požiadať o odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia.

Vstupný vek 
- minimálny vstupný vek je 0 rokov
- maximálny vstupný vek je 75 rokov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Dajme svojim deťom vzdelanie

Dajme svojim deťom vzdelanie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov