Poistenie MetLife Invest - Pripravte sa na budúcnosť už dnes!

MetLife Invest je výnimočný produkt,  ktorý sa v každom období prispôsobí vašim potrebám. Toto investičné poistenie v sebe spája výhody životného poistenia s možnosťou výhodného investovania.

  • Ide o moderný finančný plán určený pre klientov, ktorí hľadajú príležitosť spojiť zabezpečenie s výhodným investovaním.
  • Toto investičné životné poistenie vám poskytne nielen poistné krytie pre prípad straty života, ale aj príležitosti investovať
  • Voľbou investičnej stratégie ovplyvňujete výnosnosť vašej investície.
  • Máte možnosť zmeniť poistnú ochranu tak, aby zodpovedala vašim aktuálnym životným podmienkam.
  • K poistnému vám pripočítame bonus v závislosti od výšky poistného.

Poistná udalosť a poistné plnenie

v prípade straty života z akejkoľvek príčiny
Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:

Možnosť 1: 
Poisťovateľ vyplatí dojednanú Poistnú sumu alebo Hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu Hodnotu účtov špeciálneho poistného

Možnosť 2: 
Poisťovateľ vyplatí dojednanú Poistnú sumu a Hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného a k tomu Hodnotu účtov špeciálneho poistného

- v prípade dožitia

V prípade dožitia konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí Hodnotu účtov (bežného a jednorazového + špeciálneho) ku dňu konca poistnej doby.

Poistná doba 
Klientovi je poskytnuté poistné krytie do 100 rokov veku, pričom klient môže požiadať o úplný odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia.

Vstupný vek 
- minimálny vstupný vek je 0 rokov
- maximálny vstupný vek je 75 rokov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov