Poistenie LIFE – Investičné životné poistenie, ktoré sa vám prispôsobí

Poistenie LIFE rešpektuje individuálne potreby každého klienta a preto flexibilne reaguje na rôzne životné situácie. Je ho možné nastaviť ako komplexné rizikové poistenie s minimálnou sporivou časťou, alebo ako poistenie s dôrazom na sporivú zložku.

Jedinečnosť tohto produktu spočíva v tom, že umožňuje kombinovať rôzne spôsoby zhodnocovania prostriedkov od garantovaného až po dynamické.

Poistenie LIFE je pre vás tým správnym riešením, ak:

  • hľadáte komplexnú poistnú ochranu
  • preferujete flexibilitu v poistnej aj investičnej časti
  • chcete mať možnosť aktívne ovplyvňovať výnos z poistenia ako aj možnosti prispôsobiť poistenie vašej aktuálnej životnej situácií.

Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:
Možnosť 1: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtu poistenia podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu účet špeciálneho poistného.
Možnosť 2: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu a hodnotu účtu poistenia a k tomu účet špeciálneho poistného.
V prípade dožitia konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov  ku dňu konca poistnej doby.

Poistná doba
Poistník si môže zvoliť poistnú dobu na 15 rokov, na 20 rokov, alebo maximálne do 100 rokov veku poisteného, pričom klient môže požiadať o odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia.

Poistenie LIFE poskytuje

  • variabilnú škálu úrazových a zdravotných pripoistení pre poisteného, poistníka a pripoistené deti
  • možnosť garantovaného zhodnotenia prostriedkov, alebo alokácie do investičnych programov, resp. kombinácie oboch
  • vysoké poistné krytie pre prípad smrti už aj pri nižšiom poistnom
  • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov