WL - Celoživotné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Celoživotné poistenie WL je základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku, kde poistnou udalosťou je úmrtie poisteného počas trvania poistenia alebo dožitie sa konca poistnej doby (100 rokov veku poisteného).

Celoživotné poistenie WL poskytuje finančnú ochranu na celý život, pričom doba platenia poistného môže byť kratšia ako doba trvania poistenia. Klient sa tak môže rozhodnúť zaplatiť poistenie skôr, v priebehu zvoleného počtu rokov a tak si zabezpečiť doživotnú platnosť svojho „Celoživotného plánu“ (max. do 100 rokov).

VÝHODY PRE KLIENTA

  • Garantovaná technická úroková miera 2,5% p.a. platná počas celej poistnej doby
  • Finančná ochrana blízkych pre prípad nečakanej životnej udalosti
  • Zjednodušené ocenenie zdravotného stavu pre poistnú sumu do 15 000 EUR
  • Doba platenia poistného môže byť kratšia ako doba trvania poistenia
  • Maximálny vstupný vek až 70 rokov
  • Variabilita pripoistení – možnosť výberu zo širokej ponuky pripoistení
  • Možnosť zobrať si pôžičku s úrokovou sadzbou 9,5% p.a. do výšky odkupnej hodnoty
  • Nízka cena, vysoké krytie

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Dajme svojim deťom vzdelanie

Dajme svojim deťom vzdelanie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov