Poistenie Život v Istote

Zamysleli ste sa nad tým, ako by sa zmenil život vašej rodiny, keby ste tu jedného dňa neboli? 
Čo by sa stalo, keby ste mali nehodu alebo by ste ochoreli a nemohli by ste pracovať?
Mohla by si vaša rodina udržať svoj životný štandard?
Ako by bola zaistená budúcnosť vašich detí?

A práve preto potrebujete ochranu, ktorú vám poskytne poistenie ŽIVOT V ISTOTE.

Poistením ŽIVOT V ISTOTE získate:

 • Krytie pre prípad straty života, alebo pre prípad diagnostikovania vážnych chorôb*
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej a trvalej invalidity
 • Vrátenie peňazí - po ukončení vášho poistenia dostanete 25% zo zaplateného poistného ako vernostný bonus, ak nenastalo poistné plnenie.


 

Poistná udalosť a poistné plnenie

 • Vyplatenie poistnej sumy v prípade straty života poisteného počas poistnej doby z akejkoľvek príčiny*
 • Vyplatenie dvojnásobku poistnej sumy v prípade straty života následkom úrazu*
 • Vyplatenie poistnej sumy v prípade diagnostikovania závažného ochorenia*
 • Oslobodenie od platenia poistného počas trvania úplnej a trvalej invalidity (neschopnosť vykonávať akékoľvek zamestnanie viac ako 6 mesiacov)*

 

 * Podrobné informácie o rozsahu poistného krytia nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy.

 

Poistná doba

 • Poistná doba je 15, 20 alebo 25 rokov

 

Poistná suma

 • Poistná suma sa určuje v jednotkách, pričom jedna jednotka  predstavuje sumu 7 000 EUR.
 • Minimálna poistná suma je 14 000 EUR
 • Maximálna poistná suma je 70 000 EUR

 

Vstupný vek

 • Minimálny vstupný vek je 18 rokov
 • Maximálny vstupný vek je 54 rokov

 

Vernostný program

 • Pokiaľ poistenie nezanikne pred koncom poistenia uvedeným na poistke a poistné bude zaplatené za celú poistnú dobu, bude klientovi vyplatený „Vernostný bonus“ vo výške 25 % celkového zaplateného poistného.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Pripravme sa na prežitie kvalitného dôchodku

Pripravme sa na prežitie kvalitného dôchodku

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov