Životné poistenie HYPOFIX

Zamysleli ste sa nad tým, ako by sa zmenil život vašej rodiny, keby ste tu jedného dňa neboli? 
Ako by sa Vaša rodina vysporiadala so záväzkami napr. v podobe hypotekárneho úveru?

Prinášame Vám riešenie v podobe životného poistenia HYPOFIX.

Životným poistením HYPOFIX získate:

  • Krytie pre prípad straty života, pričom si môžete vybrať medzi konštantnou a klesajúcou poistnou sumou
  • Pripoistenie pre prípad smrti úrazom
  • Pripoistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu
  • Bonus zdarma v podobe asistenčných služieb

Životné poistenie HYPOFIX sa skladá z balíka troch poistení, ktoré sú navzájom neoddeliteľné. Základ tvorí rizikové životné poistenie pre prípad úmrtia, pričom klient si volí medzi konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou. Ďalšiu povinnú súčasť tvorí pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu a pripoistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu, obe s preddefinovanými poistnými sumami.

Okrem už spomínaných výhod, poistenie HYPOFIX poskytuje aj:

  • možnosť výberu poistnej sumy v poistení pre prípad úmrtia podľa potrieb klienta
  • zľavu za frekvenciu platenia
  • zjednodušené ocenenie zdravotného stavu
  • poistenie je nezávislé od banky, v ktorej máte úver, takže pri prenášaní úveru do inej banky, vám krytie ostáva v platnosti
  • asistenčné služby

 

Poistná suma

Poistná suma poistenia pre prípad smrti sa určuje v jednotkách, pričom jedna jednotka predstavuje sumu
10 000 EUR.

Vstupný vek

Minimálny vstupný vek je 20 rokov.
Maximálny vstupný vek je 50 rokov.
 

Bonus zdarma

Asistenčné služby, ktoré pomôžu vyriešiť prípadné nehody v domácnosti. Poistenie asistenčných služieb Vám zabezpečí napr. zámočníka pre prípad, že by ste stratili kľúče od bytu, uhradí Vám opravu domáceho spotrebiča alebo Vám zabezpečí náhradné ubytovanie, ak sa Vaša domácnosť stane v dôsledku havárie alebo nehody neobývateľnou, do stanoveného limitu finančného plnenia.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Pripravme sa na prežitie kvalitného dôchodku

Pripravme sa na prežitie kvalitného dôchodku

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov