Poistenie Zlatý Kapitál Plus

Zlatý Kapitál Plus je komplexný celosvetovo osvedčený poistný balík, ktorý vás bude sprevádzať celým vašim životom. Poskytuje zabezpečenie v prípade neočakávaných udalostí a je prispôsobený potrebám slovenských klientov.

  • zlepší vašu finančnú situáciu v dôchodokovom veku
  • vysoké poistné krytie v prípade straty života
  • vysoké poistné krytie v prípade trvalej invalidity následkom úrazu
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade trvalej invalidity a neschopnosti platiť poistné, pričom cieľová suma bude po uplynutí dohodnutého obdobia vyplatená v plnej výške, vrátane podielu na výnose z investovaných rezerv
  • prostredníctvom  indexácie udržiava reálnu hodnotu poistnej sumy klientov, a to napriek inflácii
  • podiel na výnose

 

Poistná udalosť a poistné plnenie

- V prípade, že sa poistený dožije konca poistnej doby Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose
- V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby z akejkoľvek príčiny (okrem výluk) Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose
- V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby následkom úrazu Metlife vypláca 200% dojednanej poistnej sumy + dovtedy pripísaný podiel na výnose
- V prípade úplnej trvalej invalidity poisteného následkom úrazu Metlife vypláca 100% dojednanej poistnej sumy z úrazového pripoistenia a preberá záväzok platiť poistné a oslobodí klienta od platenia poistného počas trvania invalidity
- V prípade úplnej trvalej invalidity následkom choroby poisteného Metlife preberá záväzok platiť poistné a oslobodí klienta od platenia poistného počas trvania invalidity v prípade, že k chorobe došlo počas trvania pripoistenia

Vstupný vek

Minimálny vstupný vek je 18 rokov

Maximálny vstupný vek je 65 rokov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Finančné zabezpečenie vašej rodiny

Finančné zabezpečenie vašej rodiny

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov