Poistenie pre prípad chirurgického zákroku následkom choroby alebo úrazu

Poistenie pre prípad chirurgického zákroku je svojou povahou unikátny produkt na slovenskom poistnom trhu. Benefitom poistného programu je vyplatená finančná hotovosť podľa stupňa závažnosti vykonaného chirurgického zákroku.  Poistenie kryje nie len náročné operácie vykonávané v nemocnici, ale aj bežné úrazy a zranenia vykonávané ambulantne.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok, chirurgická liečba následkom choroby alebo úrazu.
Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako % z poistnej sumy podľa závažnosti chirurgického zákroku.
Poistenie poskytuje poistnú ochranu aj v prípade bežných zranení a úrazov.
Predmetom poistného plnenia je celá ambulantná chirurgia a to bez nutnosti hospitalizácie alebo potvrdenej pracovnej neschopnosti poisteného.

Technické parametre 
Minimálny vstupný vek sú 3 mesiace, maximálny vstupný vek je 59 rokov. Poistenie končí dovŕšením 60. roku života klienta.
Čakacia lehota je 60 dní pre prípad chirurgického zákroku následkom choroby. Pre prípad úrazu sa neuplatňuje.
Vstupnými parametrami do poistenia sú vek a zdravotný stav.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Finančná pomoc v prípade úrazu

Finančná pomoc v prípade úrazu

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov