Poistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu

Úrazy a ochorenia sú nepríjemné pre každého z nás. Ale ak sa v dôsledku nich ocitneme v nemocnici, tak naše uzdravenie budú sprevádzať aj ďalšie skutočnosti. Sme na ne pripravení?

Stručná charakteristika produktu

  • Poistná ochrana v prípade hospitalizácie poisteného následkom choroby alebo úrazu.
  • Poistným plnením je vyplatenie denného odškodného za dni hospitalizácie a to už od 1. dňa až po 365 deň.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného následkom choroby alebo úrazu. Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako denné odškodné za dni hospitalizácie. 
Poistné plnenie je vyplácané od 1. dňa až po 365. deň z jednej hospitalizácie.

Technické parametre 
Minimálny vstupný vek sú 3 mesiace, maximálny vstupný vek je 59 rokov. Poistenie končí dovŕšením 60. roku života klienta.
Čakacia lehota je 60 dní pre prípad hospitalizácie následkom choroby. Pre prípad úrazu sa neuplatňuje.
Vstupnými parametrami do poistenia sú vek a zdravotný stav.
 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Podpora počas neočakávanej choroby

Podpora počas neočakávanej choroby

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov