Poistenie Kritických chorôb

Pokroky v medicíne výrazne  zlepšili mieru prežitia závažných ochorení, ako je rakovina, srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda.  S liečbou a uzdravením často súvisia vysoké finančné náklady, ktoré ovplyvnia pacienta ale aj jeho blízkych.

Poistenie kritických chorôb od MetLife je určené všetkým, ktorí chcú sebe a svojim blízkym zabezpečiť finančnú rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb. Poistený sa tak môže plnohodnotne sústrediť na uzdravenie a nezaťažovať sa inými starosťami.

Poistenie je možné uzatvoriť v dvoch variantoch:

  • Basic -  variant kryje 9 kritických chorôb
  • Premium -  variant kryje až 35 kritických chorôb

 

K obom variantom poistenia  je možné uzatvoriť doplnkové poistenia:

  • poistenie karcinómu in situ
  • poistenie závažných komplikácií cukrovky

 

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z kritických chorôb alebo podstúpenie niektorej z operácií, krytej príslušným variantom poistenia, za predpokladu, že poistený bude nažive po uplynutí 30 dní od dátumu diagnostikovania choroby alebo podstúpenia operácie. Definície krytých chorôb sú uvedené v prílohe č.7  poistných podmienok.

Detailnejšie informácie o poistení sú uvedené v poistných podmienkach Poistenie kritických chorôb

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov