Poistenie Invalidity

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo urobíte v prípade ak sa stanete invalidným, nebudete môcť pracovať na 100% a Váš príjem klesne? Kto uhradí Vaše životné náklady - hypotéku, leasing, nájomné, školné pre deti...? Postačí Vám mesačný invalidný dôchodok od štátu?

Máme pre Vás riešenie. Poistenie Invalidity, ktoré Vám poskytne finančnú istotu v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pomôže Vám prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam, ktoré úraz alebo choroba so sebou prinášajú – t.j. vykryť stratu príjmu, udržať životný štandard, zabezpečiť finančné prostriedky na nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, úpravu bytu – jednoducho poskytne Vám finančné prostriedky na dôstojný život po chorobe alebo úraze.

 

Poistná udalosť a poistné plnenie

Invalidita od 41%
Poistnou udalosťou je uznanie poistenej osoby invalidnou v dôsledku choroby alebo úrazu za predpokladu, že rozhodnutie Sociálnej poisťovňe o invalidite nadobudlo právoplatnosť počas trvania poistenia, ako aj počas života poisteného a miera poklesu je 41% a viac.

Invalidita od 71%
Poistnou udalosťou je uznanie poistenej osoby invalidnou  v dôsledku choroby alebo úrazu za predpokladu, že rozhodnutie Sociálnej poisťovne o invalidite nadobudlo právoplatnosť počas trvania poistenia, ako aj počas života poisteného a miera poklesu je 71% a viac.

 

V závislosti od formy výplaty poistného plnenia (v prípade poistnej udalosti) je možné uzatvoriť poistenie vo forme:

  • jednorazovej výplaty (konštatná alebo klesajúca poistná suma)
  • mesačnej výplaty             

 

Technické parametre

  • Vstupný vek do poistenia je 18 – 60 rokov, pričom poistenie je poskytované max. do veku 65 rokov
  • Minimálna poistná suma je 100 € (mesačná výplata), 1000 € (jednorazová výplata)
  • Maximálna poistná suma je 1 000 € (mesačná výplata), 150 000 € (jednorazová výplata)
  • V prípade invalidity z dôvodu choroby sa aplikuje čakacia doba v trvaní 18 mesiacov

 

Chráňte seba a svojich blízkych pred nečakanými udalosťami.

Detailnejšie informácie o poistení sú uvedené v poistných podmienkach Poistenie Invalidity.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov