Poistenie bolestného za liečenie úrazu

Unikátnosť tohto poistenia je založená na faktoch, že ide o ľahko prístupný, zrozumiteľný a pritom užitočný poistný produkt pre širokú klientelu. Masívna poistná ochrana pozostávajúca z krytia takmer 600 úrazov obsahuje nielen vážne úrazy avšak aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Ďalšou výhodou poistenia je, že výška poistnej sumy nie je viazaná na vyšku príjmu poistenej osoby.

Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť, ktorá zodpovedá percentu z poistnej sumy. Poistenie je možné získať ako pripoistenie k životnému poisteniu.

Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistnou udalosťou je úraz poistného a telesné poškodenie, ktoré si vyžiada liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára a doba liečenia je viac ako 14 (štrnásť) po sebe nasledujúcich dní. Poistným plnením je vyplatenie finančnej hotovosti, ktorá zodpovedá percentu z poistnej sumy, uvedenej v poistnej zmluve, zodpovedajúce telesnému poškodeniu podľa tabuľky oceňovania bolestného následkom úrazu uvedenej v platných poistných podmienkach. Detailné informácie nájdete v platných poistných podmienkach.

Technické parametre
Minimálny vstupný vek sú 3 mesiace, maximálny vstupný vek je 64 rokov. Poistenie končí dovŕšením 65. roku života klienta.
Minimálna poistná suma je 1 800 € a maximálna poistná suma je 3 600 €.
Vstupným parametrom do poistenia je riziková skupina.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov