Poistenie Pracovnej neschopnosti

Štatistiky hovoria, že každoročne je pracovne neschopných takmer 100 000 ľudí* a priemerná doba trvania tzv. PNky je takmer 40 dní.*

Čo je však už menej známe, je skutočnosť, že pokiaľ trvanie PNky presiahne určitú kritickú hranicu, tak dochádza k značnej strate príjmu. Poistenie pracovnej neschopnosti je program, ktorý kompenzuje práve túto stratu príjmu počas klientovej PNky.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu v prípade pracovnej neschopnosti následkom choroby alebo úrazu.

Je určené fyzickým osobám zamestnaným v pracovnom pomere na území SR alebo fyzickým osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenie alebo podnikajúcim na základe osobitného právneho predpisu (SZČO), ktorých miesto podnikania je na území SR.

*Zdroj: www.socpoist.sk

Poistná udalosť a poistné plnenie  

  • Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť potvrdená kvalifikovaným lekárom, ktorá nastala z dôvodu choroby alebo úrazu.
  • Poistným plnením je výplata finančnej hotovosti ako denného odškodného za každý deň pracovnej neschopnosti.
  • Poistné plnenie je vyplácané spätne od 1. dňa pracovnej neschopnosti poisteného za podmienky, že pracovná neschopnosť poisteného trvá minimálne toľko, koľko bola dohodnutá odkladná lehota. Denné odškodné za dni pracovnej neschopnosti je vyplácané v závislosti od zvolenej doby výplaty.
  • V prípade pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla následkom úrazu a poistený je hospitalizovaný, sa za každý deň hospitalizácie vypláca 3 násobok denného odškodného. Po ukončení hospitalizácie a pokračovaní pracovnej neschopnosti sa vypláca štandardné denné odškodné.

 

Technické parametre  

  • Vstupný vek do poistenia je 18 - 64 rokov, pričom poistenie je poskytované max. do veku 65 rokov. 
  • Minimálna poistná suma je 5 €.
  • Maximálna poistná suma je 100 €. 
  • Výška maximálnej poistnej sumy (denného odškodného) závisí od výšky ročného príjmu poisteného.
  • Čakacia doba je 60 dní od začiatku poistenia. V prípade PN z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

 

Chráňte seba a svojich blízkych pred nečakanými udalosťami.

Detailnejšie informácie o poistení sú uvedené v poistných podmienkach Poistenie pracovnej neschopnosti. 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov