Poistenie pre prípad zlomenín a popálenín

Zlomeniny patria medzi najčastejšie úrazové zranenia a stavy. Program je výborným riešením pre juniorov, mládež, aktívnych ľudí, ale aj komfortným poistným riešením pre klientov so špecifickým povolaním alebo zamestnaním.

Stručná charakteristika produktu

  • Poistenie poskytuje poistnú ochranu v prípade zlomenín a popálenín následkom úrazu.
  • Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako % z poistnej sumy.

Program je možní získať ako pripoistenie k úrazovému alebo životnému poisteniu.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je zlomenina alebo popálenina následkom úrazu. Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako % z poistnej sumy.
Poistné plnenie je vyplácané bez posudzovania trvalých následkov a bez podmienky hospitalizácie.
V prípade popálenín následkom úrazu sa vypláca za popáleniny II. stupňa s rozsahom popálenia min. 4,5% telesného povrchu, v prípade, že popálenie presiahne 27% a viac, tak sa vyplatí 100% poistnej sumy.

Technické parametre 
Minimálny vstupný vek je 0 rokov, maximálny vstupný vek je 74 rokov. Poistenie končí dovŕšením 75. roku života klienta.
Minimálna poistná suma je 350 € a maximálna poistná suma je 7500 €.
Vstupným parametrom do poistenia je riziková skupina.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Príjem, ak nie ste schopný pracovať

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov