Poistenie Lekárske konzultácie

Unikátne poistenie, ktoré garantuje poistenej osobe prístup k lekárskym konzultáciám, ktoré zabezpečia špecializované medicínske centrá v USA prostredníctvom spoločnosti WorldCare International.

Poistná udalosť 

Poistnou udalosťou je vznik akútneho, komplikovaného a vážneho zdravotného stavu alebo choroby u poistenej osoby.

 

Poistná ochrana

Rakovina, Infarkt myokardu, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Nezhubný nádor mozgu, Choroba vencovitých tepien srdca vyžadujúca chirurgický zákrok, Cievna mozgová príhoda,Sclerosis multiplex, Kóma, Ochrnutie, Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu, Hluchota, Chronická obštrukčná pľúcna choroba, Emfyzém, Závažné zápalové ochorenie čriev, Chronické ochorenie pečene, Zlyhanie obličiek, Chronická bolesť v oblasti panvy, Cukrovka, Tromboflebitída a embólia, Amputácia končatiny (minimálne nad zápästím alebo nad členkom), Reumatoidná artritída, Malígny melanóm, Ťažké popáleniny, Náhla slepota spôsobená chorobou, Transplantácia životne dôležitého orgánu, Neurodegeneratívne ochorenia, AIDS, Iné podobné život ohrozujúce zdravotné stavy alebo choroby.

 

Poistné plnenie

Poskytnutie konzultácie poistenému, za účelom získania posudku ďalšieho lekára alebo zdravotného špecialistu z WorldCare konzorcia.

Konzultácia zahŕňa:

a) poskytnutie lekárskeho posudku poistenému, týkajúceho sa jeho existujúcej diagnózy krytej týmto poistením,

b) poskytnutie lekárskeho posudku k obrazovej dokumentácii z vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT sken), magnetickou rezonanciou (MRI sken), k výsledku röntgenového vyšetrenia, vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou  (PET sken), ultrasonografického vyšetrenia, a/alebo poskytnutie lekárskeho posudku k laboratórnym výsledkom, výsledkom patologického/histologického vyšetrenia (histo-patologické vzorky na sklíčkach) vrátane vzoriek kože, alebo k digitálnym fotografiám, týkajúcim sa diagnózy krytej týmto poistením,

c) poskytnutie lekárskeho posudku k existujúcemu liečebnému postupu, ako aj prípadný návrh alternatívneho liečebného postupu, v súvislosti s diagnózou krytej týmto poistením,

d)uskutočnenie konferenčného telefonického hovoru medzi ošetrujúcim lekárom poisteného a lekárom z konzorcia, ak je to potrebné z dôvodu upresnenia/vyjasnenia prípadných nezrovnalostí týkajúcich sa konzultácie.

Poistený má nárok na 2 konzultácie v každom roku poistenia, celkovo má nárok na 6 konzultácií počas celej poistnej doby.

V prípade vzniku akútneho, komplikovaného a véžneho zdavotného stavu alebo choroby, ktoré su kryté týmto poistením, prosím, kontaktujte zástupcu spoločnosti WorldCare na Slovensku na

 

tel. č. + 421 0903 045 505

Detailnejšie informácie o poistení sú uvedené v poistných podmienkach Poistenie Lekárske konzultácie.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov