Poistenie pre prípad straty života následkom úrazu

Nepredvídateľné životné situácie sú každodennou súčasťou nášho života. Strata života následkom úrazu je tá, ktoré zásadne mení naše životy a životy našich blízkych.

 

Program je možné získať ako pripoistenie úrazového alebo životného poistenia spolu s poistením trvalej invalidity následkom úrazu s lineárnym, resp. progresívnym poistným plnením.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je strata života následkom úrazu. Poistným plnením je vyplatenie finančnej hotovosti ako poistnej sumy.

Technické parametre 
Minimálny vstupný vek je 0 rokov, maximálny vstupný vek je 74 rokov. 
Poistenie končí dovŕšením 75. roku života klienta.
Vstupným parametrom do poistenia je riziková skupina klienta.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov