Úrazové poistenie MetLife Ochranca

Poisťovňa MetLife pre klientov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pripravila poistný produkt Úrazové poistenie MetLife Ochranca, ktorý zabezpečí poistnú ochranu v prípade nepredvídateľných životných udalostí akými úrazy sú.

Užívajte si život s vedomím, že ak budete hospitalizovaný z dôvodu úrazu alebo ak budete hospitalizovaný z dôvodu úrazu na jednotke intenzívnej starostlivosti (ďalej aj „JIS“), poskytneme vám finančné zabezpečenie vyplývajúce z tohto poistenia na udržanie životného štandardu.

Vďaka úrazovému poisteniu MetLife Ochranca máte k dispozícii:

  • Finančnú hotovosť vo forme denného odškodného v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu;
  • Dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu na JIS;
  • Spôsob ako vykryť dočasnú stratu príjmu a ľahšie zvládnuť výdavky súvisiace s liečbou;
  • Poistnú ochranu platnú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Ak je poistený hospitalizovaný z dôvodu úrazu, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu za predpokladu, že poistený bol hospitalizovaný po dobu viac ako 72 hodín nepretržite.

Dvojnásobné poistné plnenie pri hospitalizácii z dôvodu úrazu na JIS.

Pokiaľ je poistený hospitalizovaný z dôvodu úrazu na jednotke intenzívnej starostlivosti, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu na JIS od 1. (prvého) dňa hospitalizácie až do 30. (tridsiateho) dňa hospitalizácie.

Detailnejšie informácie o úrazovom poistení MetLife Ochranca sú uvedené v Poistných podmienkach.

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti prosim kliknite na Poistná údalosť.

 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Podpora počas neočakávanej choroby

Podpora počas neočakávanej choroby

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov