Úrazové poistenie MetLife Ochranca

Poisťovňa MetLife pre klientov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pripravila poistný produkt Úrazové poistenie MetLife Ochranca, ktorý zabezpečí poistnú ochranu v prípade nepredvídateľných životných udalostí akými úrazy sú.

Užívajte si život s vedomím, že ak budete hospitalizovaný z dôvodu úrazu alebo ak budete hospitalizovaný z dôvodu úrazu na jednotke intenzívnej starostlivosti (ďalej aj „JIS“), poskytneme vám finančné zabezpečenie vyplývajúce z tohto poistenia na udržanie životného štandardu.

Vďaka úrazovému poisteniu MetLife Ochranca máte k dispozícii:

  • Finančnú hotovosť vo forme denného odškodného v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu;
  • Dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu na JIS;
  • Spôsob ako vykryť dočasnú stratu príjmu a ľahšie zvládnuť výdavky súvisiace s liečbou;
  • Poistnú ochranu platnú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ak je poistený hospitalizovaný z dôvodu úrazu, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu za predpokladu, že poistený bol hospitalizovaný po dobu viac ako 72 hodín nepretržite.

Dvojnásobné poistné plnenie pri hospitalizácii z dôvodu úrazu na JIS.

Pokiaľ je poistený hospitalizovaný z dôvodu úrazu na jednotke intenzívnej starostlivosti, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu na JIS od 1. (prvého) dňa hospitalizácie až do 30. (tridsiateho) dňa hospitalizácie.

Úrazové poistenie MetLife Ochranca si môže zakúpiť na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Zoznam predajných miest najdete TU.

Detailnejšie informácie o úrazovom poistení MetLife Ochranca sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach a v Osobitných poistných podmienkach

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti prosim kliknite na Poistná údalosť.

 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Podpora počas neočakávanej choroby

Podpora počas neočakávanej choroby

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika. Tel.: 02/59 363 111, metlife@metlife.sk | Podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane súkromia | Cookies