Poistenie denných dávok za liečenie úrazu

Unikátnosť tohto poistenia je založená na faktoch, že ide o ľahko prístupný, zrozumiteľný a pritom užitočný poistný produkt pre širokú klientelu. Masívna poistná ochrana pozostávajúca z krytia takmer 600 úrazov obsahuje nielen vážne úrazy avšak aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Výhodou pre klienta je dvojnásobné poistné plnenie v prípade, že poistná udalosť nastane v súvislosti s autonehodou, alebo bonus pre klienta v prípade bezškodového priebehu poistenia. Ďalšou výhodou poistenia je, že výška poistnej sumy nie je viazaná na vyšku príjmu poistenej osoby.

Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako denné odškodné za dni liečenia úrazu.

Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistnou udalosťou je úraz poisteného a telesné poškodenie, ktoré si vyžiada liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára a doba liečenia je viac ako 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni. Poistným plnením je vyplatenie finančnej hotovosti, ktorá zodpovedá počtu dní nevyhnutného liečenia vynásobeného dohodnutou poistnou sumou (denná dávka, denné odškodné). Poistné plnenie je vyplácané od 1. (prvého) dňa doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu, ak doba nevyhnutného liečenia bude trvať viac ako 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni. V prípade, že poistná udalosť nastane v súvislosti s autonehodou, potom bude poistenému vyplatené poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. Ak u poisteného nenastane výplata poistného plnenia počas sledovaného obdobia 5 rokov a poistený má riadne uhradené poistné za príslušné obdobie, potom sa jeho poistná suma automaticky navýši o 30% na obdobie jedného roka, ktorý nasleduje bezprostredne po sledovanom období.

Technické parametre
Minimálny vstupný vek sú 3 mesiace, maximálny vstupný vek je 64 rokov. Poistenie končí dovŕšením 65. roku života klienta.
Minimálna poistná suma sú 3 € (denné odškodné) a maximálna poistná suma je 20 € (denné odškodné).
Vstupným parametrom do poistenia je riziková skupina.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov