Poistenie Kamarát Snoopy – Investičné životné poistenie pre deti

Variabilné životné poistenie pre deti KAMARÁT SNOOPY je komplexné poistenie skladajúce sa zo sporiacej časti, ktorá umožní rodičom vytvoriť poistenému dieťaťu finančnú rezervu pre vstup do dospelosti a zároveň mu poskytne  poistnú ochranu pre prípad úrazov a ochorení.

V rámci tohto poistenia je možné na jednej poistnej zmluve dojednať rizikové poistenie pre oboch rodičov, ako aj pripoistiť viacero detí. 

 

 

Poistná udalosť a poistné plnenie

V prípade dožitia sa dieťaťa konca poistnej doby mu poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov (suma všetkých účtov poistenia). Hodnota účtov závisí od vývoja cien podielových jednotiek zvolených investičných programov.

V prípade straty života z akejkoľvek príčiny (okrem výluk uvedených v príslušných VPP a OPP) poisťovateľ vyplatí poistné plnenie podľa v zmluve zvolenej varianty: buď dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu hodnotu účtov špeciálneho poistného; alebo dojednanú poistnú sumu a hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného a k tomu hodnotu účtov špeciálneho poistného.

Poistná doba
Poistenie KAMARÁT SNOOPY je možné uzavrieť na dobu 15 alebo 20 rokov. Ďalšou možnosťou je uzavrieť poistenie do 100 rokov veku poisteného dieťaťa.

Benefity

 • možnosť vložiť mimoriadne špeciálne poistné jedenkrát ročne bez poplatku do 30 dní od narodenín poisteného dieťaťa
 • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
 • zachovanie reálnej hodnoty poistenia prostredníctvom dynamizácie
 • možnosť meniť rozsah už dojednaných rizík a poistného
 • možnosť vkladať a vyberať špeciálne poistné
 • variabilná škála pripoistení pre dieťa ako aj rodičov

 

www.kamaratsnoopy.sk

Poistenie KAMARÁT SNOOPY Vám ešte poskytne:

 • novinku poistenie Moje dieťa – pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín a popálenín, hospitalizácie a chirurgického zákroku z dôvodu úrazu a/alebo choroby s týmito benefitmi navyše:
poistnú ochranu, ktorá rastie spolu s Vaším dieťaťom – tak ako Vaše dieťa rastie a má stále viac aktivít, rastie aj riziko vzniku nehôd, úrazov a hlavne zlomenín. Preto Vám v prípade zlomenín a popálenín prinášame benefit, pri ktorom poistná suma rastie, pričom poistné sa nemení,
dvojnásobnú poistnú ochranu v prípade úrazovej hospitalizácie a trvalých následkom úrazu, ktorý vznikol v škole, škôlke alebo počas prázdnin,
desaťnásobnú poistnú ochranu v prípade poúrazovej hospitalizácie z dôvodu úrazu v zahraničí, t.j. mimo územia SR,
 • novinku poistenie Detské kritické choroby, ktoré poskytuje ochranu pre prípad 20 vážnych detských ochorení, resp. chirurgických zákrokov,
 • zdarma poistenie Asistenčných služieb poistené dieťa automaticky dostáva bonus v podobe Asistenčných služieb, ktoré poskytnú pomoc a podporu v čase choroby alebo úrazu dieťaťa. Poistenie asistenčných služieb zahŕňajúce zdravotnú a domácu asistenciu umožní napr. objednať poistené dieťa na presnú hodinu k lekárovi bez poplatku, návštevu lekára u chorého dieťaťa doma, v prípade potreby náhle odcestovať Vám bude zabezpečená opatrovateľka alebo bude poistenému dieťaťu zabezpečený prevoz do nemocnice,
 • zľavu z ročného poistného v závislosti od počtu poistených detí,
 • poistenie Sirotského alebo invalidného dôchodku, ktoré v prípade smrti poistníka (rodiča) zabezpečí pravidelný mesačný dôchodok oprávnenej osobe/poistenému dieťaťu, a v prípade úplnej trvalej invalidity zabezpečí pravidelný mesačný dôchodok poistníkovi,
 • možnosť vložiť mimoriadne špeciálne poistné jedenkrát ročne bez poplatku do 30 dní od narodenín poisteného dieťaťa.

 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Dajme svojim deťom vzdelanie

Dajme svojim deťom vzdelanie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov