Poistenie pre deti Kamarát

Každodenne sa usilujeme naplniť potreby našich detí. Finančné plánovanie je jednou z možností ako im zabezpečiť istejšiu a lepšiu budúcnosť.

Investičné životné poistenie Kamarát má za cieľ pomôcť Vám pri realizácii tohto cieľa a to bez ohľadu na okolnosti, ktoré život prináša.

Poistenie Kamarát sa skladá zo sporiacej časti, ktorá umožní rodičom vytvoriť finančnú rezervu pre vstup dieťaťa do dospelosti a z poistnej ochrany pre prípad úrazov a ochorení.

 • možnosť pravidelného investovania v prospech dieťaťa
 • špeciálny narodeninový vklad bez poplatkov
 • v prípade smrti, alebo invalidity poistníka (rodiča), môže byť poistenie oslobodené od platieb poistného, tak aby sa naďalej vytvárala finančná rezerva pre dieťa
 • rastúca poistná ochrana pre prípad zlomenín a popálenín
 • 2-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a v prípade hospitalizácie následkom úrazu, ktorý sa stane v škole, škôlke, alebo počas akýchkoľvek oficiálnych prázdnin
 • 10-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie následkom úrazu v zahraničí
 • Asistenčné služby pre dieťa zdarma.

Poistenie Kamarát sa skladá z investičného životného poistenia, ktoré umožňuje pravidelným platbami už od 10€ mesačne vytvoriť pre dieťa finančnú rezervu pre vstup do dospelosti.
K investičnému životnému poisteniu je možné uzatvoriť ktorékoľvek doplnkové poistenie a nastaviť poistnú ochranu presne podľa potrieb dieťaťa.

Doplnkové poistenia pre dieťa:

 • Moje dieťa 
 • Detské kritické choroby 
 • Trvalé následky úrazu 
 • Denné dávky za liečenie úrazu 
 • Bolestné za liečenie úrazu 
 • Lekárske konzultácie

Samozrejmosťou by malo byť uzatvorenie poistenia Oslobodenia od platenia poistného v prospech detí, ktoré zabezpečí, že poistenie Kamarát ostane v platnosti aj v prípade úmrtia alebo invalidity poistníka.

Doplnkové poistenia môžete uzatvoriť na jednej zmluve pre viac detí a dospelých a tak získať zľavu na poistnom až do 25%.
 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.