Moje dieťa

Unikátna poistná ochrana pre prípad úrazu a choroby dieťaťa, ktorá pozostáva z krytia pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín a popálenín, hospitalizácie a chirurgického zákroku.

Výhody poistenia:
 
 • 2-násobné krytie pre prípad trvalých následkov úrazu, ktorý sa stane v škole, škôlke, alebo počas akýchkoľvek oficiálnych prázdnin
 • Rastúca poistná ochrana pre prípad zlomenín a popálenín.
 • 2-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS 
 • 10-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie následkom úrazu v zahraničí.

 

Poistenie detských kritických chorôb 

Poistenie pomôže odbremeniť rodinu od finančných nákladov, ktoré vznikajú v každej rodine, keď je dieťaťu diagnostikované závažné ochorenie. Prostriedky z poistenia môžu byť použité na kompenzáciu príjmu jedného z rodičov starajúceho sa o dieťa, uhradenie nadštandardnej liečby a podobne, tak aby sa celá rodina mohla sústrediť na uzdravenie dieťaťa.

Výhody poistenia:
 
 • Poistenie kryje najčastejšie sa vyskytujúce detské závažné ochorenia
 • Čakacia lehota len 3 mesiace.

 

Trvalé následky úrazu

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie poisteného dieťaťa v prípade úrazu s trvalými následkami. Prostriedky z poistenia slúžia na prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze. Čím sú následky úrazu väčšie, tým vyššiu sumu bude dieťa po úraze potrebovať, čo je odzrkadlené v poistení s progresiou.

Výhody poistenia:
 
 • Trvalé následky, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.
 • Progresívne plnenie až do 10-násobku poistnej sumy.

 

Denné dávky za liečenie úrazu

Jedná sa o ľahko prístupné, zrozumiteľné poistenie, ktoré vykryje výpadok príjmu v prípade úrazu. Poistná ochrana pozostávajúca z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii. Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia nad 4 dni.

Výhody poistenia:
 
 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, trvalých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia nad 4 dni, pričom plníme spätne od prvého dňa.
 • Dvojnásobné poistné plnenie pri autonehode

 

Zlomeniny a popáleniny

Výnimočnosť tohto poistenia je založená na skutočnosti, že kryje najčastejšie úrazové zranenia, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viacpočetné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

 

 

Bolestné za liečenie úrazu

Poistenie je určené na pokrytie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní. Poistenie kryje aj úrazy, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu.

 

Lekárske konzultácie

Lekárske konzultácie (TM) umožnia skonzultovať závažný zdravotný stav poisteného dieťaťa so zástupcami špecializovaných medicínskych centier a kliník z USA (WorldCare konzorcium) a tak sa ubezpečiť, že dieťa je liečené správne a efektívne.

 

Oslobodenia od platenia poistného v prospech detí

Uzatvorením tohto poistenia zabezpečíte, že poistenie bude oslobodené od platenia poistného v prípade úmrtia poistníka alebo v prípade, že sa poistník stane úplne a trvale invalidný. Oslobodenia od platenia poistného v prospech detí zabezpečí, že poistenie Kamarát ostane v platnosti aj v prípade úmrtia alebo invalidity poistníka.