Máte otázku?

Zavolajte nám 

+421 2 59 363 111

0800 800 008

Naše kancelárie

Potrebujete nájsť naše kancelárie?
Tak .... kliknite sem

Informácie pre klientov

V nadväznosti na ust. § 32 ods. 2 a 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov si dovoľujeme uviesť, že finančný agent prijíma od Poisťovateľa za finančné sprostredkovanie poistného produktu odmenu vo forme príslušných provízií a/alebo aj formou nepeňažného plnenia (v podobe možných výhier zo súťaží organizovaných Poisťovateľom, ktorých sa finančný agent zúčastní a splní podmienky príslušnej súťaže, prípadne v podobe iných možných nepeňažných plnení, ak mu na ne vznikne nárok (napr. účasť na konferencii a pod.)). Finančný agent informuje klienta o možnosti byť na základe jeho požiadavky informovaný o výške vyššie uvedenej odmeny pri finančnom sprostredkovaní

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že poplatok v prípade zrušenia poistenia so zníženou poistnou sumou je 15 eur.

 

Informácie pre klientov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj „ZOOÚ“)

Právna úprava: § 15 ods. 1 ZOOÚ

Údaje o prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľmi informačných systémov sú spoločnosti:
MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47257105, zápis v OR Okr. súdu BA I, Odd.: Po, Vl. č.: 2699/B, právna forma: org. zložka podniku zahraničnej osoby - MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj “Metlife Europe”)
a
MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47257091, zápis v OR Okr. súdu BA I, Odd.: Po, Vl. č.: 2698/B, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby - MetLife Europe Insurance designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 472350 (ďalej aj “MetLife Europe Insurance”)

(MetLife Europe a MetLife Europe Insurance ďalej jednotlivo ako „prevádzkovateľ“, spoločne ako „prevádzkovatelia“)

 

Údaje o sprostredkovateľovi

 

Údaje o sprostredkovateľovi, ktorý získava osobné údaje klientom poskytuje oprávnená osoba, t.j. príslušný finančný agent alebo jeho zamestnanec, a to pred získavaním osobných údajov.

 

Účel a doba spracúvania osobných údajov

 

 

Účel spracúvania osobných údajov poskytnutých Poisťovateľovi („osobné údaje“) je uvedený v zákone č. 39/2015 Z.z.. o poisťovníctve (ďalej aj „Zákon o poisťovníctve“) ako aj v zákone č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o automatickej výmene informácií“) a/alebo v súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať písomne na základe žiadosti doručenej na adresu sídla Poisťovateľa. Doba spracúvania osobných údajov vyplýva zo Zákona o poisťovníctve ako aj Zákona o automatickej výmene informácií.

 

Rozsah osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu určenom Zákonom o poisťovníctve(najmä podľa ust. § 78) a v rozsahu podľa § 8 Zákona o automatickej výmene informácií. 

Ďalšie informácie

 

1. Totožnosť preukazuje príslušná oprávnená osoba, ktorá získava osobné údaje,  t.j. finančný agent, jeho zamestnanec alebo zamestnanec Poisťovateľa. Zároveň sa preukazuje aj Osvedčením o registrácii finančného agenta ako aj Certifikátom o finančnom vzdelávaní finančného agenta vydanými Poisťovateľom

  2. Poskytnutie osobných údajov je v zmysle Zákona o poisťovníctve povinné. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže mať za následok odmietnutie uzavretia poistnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné.  
 

3. V rámci spracúvania osobných údajov na základe Zákona o poisťovníctve alebo v súlade s poskytnutým súhlasom dotknutej osoby môže Spoločnosť poskytnúť a/alebo sprístupniť osobné údaje:

i) svojim zmluvným finančným agentom; samostatní finanční agenti môžu tieto osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť svojim podriadeným finančným agentom. Všetci finanční agenti sú v zmysle §28 ods. 2 zákona 186/2008 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania

ii) spoločnostiam patriacim do skupiny MetLife, ktorej súčasťou je aj poisťovateľ,

iii) pre účely zaistenia zaisťovniam, s ktorými má a/alebo bude mať Poisťovateľ  uzavreté zaistné zmluvy

iv) svojim zmluvným advokátom, ktorí sú v zmysle § 18 ods. 6 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 10 ods. 2 ZOOÚ oprávnení spracúvať osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie

v) subjektom, voči ktorým má Poisťovateľ povinnosť poskytovať príslušné údaje v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi (napr. Národnej banke Slovenska, štátnym orgánom, príslušným exekútorom, konkurzným správcom, orgánom činným v trestnom konaní, a pod.)

vi) zmluvným partnerom Poisťovateľa, ktorí sú poverení ako sprostredkovatelia spracúvaním osobných údajov v zmysle § 8 ZOOÚ, a ktorí v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve s Poisťovateľom:
 

 • uskutočňujú na základe mandátnej zmluvy pre Poisťovateľa právne a iné úkony potrebné k inkasu pohľadávok Poisťovateľa („mandanta“), ktoré má mandant voči tretím osobám;
 • poskytujú alebo spravujú pre MetLife infraštruktúru potrebnú pre beh aplikácie určenej pre finančných agentov;
 • poskytujú pre Poisťovateľa tlač, balenie a rozosielanie dokumentov klientom spoločnosti MetLife;
 • spolupracujú s Poisťovateľom pri tzv. priamom marketingu poistných produktov, ktoré sú súčasťou produktového portfólia MetLife, a ktoré sú ponúkané klientom MetLife, ktorí už majú uzavretú poistnú zmluvu s Poisťovateľom, počas telemarketingovej kampane;
 • poskytujú pre MetLife asistenčné služby;
 • poskytujú prevádzkovanie infolinky (odporúča a ponúka produkty na získavanie a opätovné oslovenie klientov s použitím metód marketingu s priamym ohlasom, s odbornou starostlivosťou);
 • poskytujú „mystery shopping“ v súvislosti s priamym marketingom;
 • poskytujú poisťovateľovi archiváciu a archivačné služby týkajúce sa dokumentov spoločnosti MetLife; a/alebo
 • poskytujú pre MetLife digitalizáciu dokumentov.


Všetci sprostredkovatelia sú povinní spracúvať osobné údaje v súlade so ZOOÚ a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zoznam spoločností poverených spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb.

Zverejnenie osobných údajov

 

Osobné údaje sa nebudú bez súhlasu dotknutej osoby zverejňovať.

 

Tretie krajiny, do ktorých môže byť uskutočnený prenos osobných údajov

 

Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín, t.j. krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie, s výnimkou povinností ustanovených medzinárodnými zmluvami alebo legislatívou Slovenskej republiky.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ,
c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poisťovateľ spracúva tieto osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v ZOOÚ a možno sa ich domáhať písomnou formou na adrese sídla Poisťovateľa.

Správa elektronickej pošty (email) nie je považovaná za písomnú formu a Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na žiadosti podané týmto spôsobom.

 

S účinnosťou od 1.9.2015 sa územná platnosť ročného cestovného poistenia rozširuje aj na územie štátu Kuba. Poisťovateľ preto kryje straty, ujmy, škody, právnu zodpovednosť spôsobenú, utrpenú aleb vzniknutú priamo alebo nepriamo následkom cestovania cez alebo na Kubu po 01.09.2015 (vrátane). Uvedené sa vzťahuje na nových klientov ako aj existujúcich klientov s územnou platnosťou poistenia „Oblasť 2 – Svet“, resp. tých, ktorí majú dojednané celosvetové krytie.

 
 1. Poistník, poistený a/alebo oprávnené osoby môžu podať písomne alebo elektronicky sťažnosť týkajúcu sa poistnej zmluvy, ktorá sa na nich vzťahuje.
 2. Sťažnosť musí byť zaslaná doporučene na adresu sídla Poisťovateľa alebo na emailovú adresu: metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovateľ bude informovať sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti.
 3. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, Poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.
 

Poisťovňa zverejňuje aktuálnu percentuálnu úrokovú mieru pre úrok z pôžičky ako aj pre úrok z automatickej pôžičky v súlade s Osobitnými poistnými podmienkami pre Základné životné poistenie vo výške 9,5 % ročne.

 

 

Správa o finančnom stave za rok 2016 (“Solvency and Financial Condition Reports”) spoločnosti MetLife Europe designated activity company, ako aj MetLife Europe Insurance designated activity company, je zverejnená a dostupná na webstránke http://www.metlife.eu/financial-reports/ .