Máte otázku?

Zavolajte nám 

+421 2 59 363 111

0800 800 008

Naše kancelárie

Potrebujete nájsť naše kancelárie?
Tak .... kliknite sem

Informácie pre klientov

V nadväznosti na ust. § 32 ods. 2 a 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov si dovoľujeme uviesť, že finančný agent prijíma od Poisťovateľa za finančné sprostredkovanie poistného produktu odmenu vo forme príslušných provízií a/alebo aj formou nepeňažného plnenia (v podobe možných výhier zo súťaží organizovaných Poisťovateľom, ktorých sa finančný agent zúčastní a splní podmienky príslušnej súťaže, prípadne v podobe iných možných nepeňažných plnení, ak mu na ne vznikne nárok (napr. účasť na konferencii a pod.)). Finančný agent informuje klienta o možnosti byť na základe jeho požiadavky informovaný o výške vyššie uvedenej odmeny pri finančnom sprostredkovaní

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že poplatok v prípade zrušenia poistenia so zníženou poistnou sumou je 15 eur.

 

S účinnosťou od 1.9.2015 sa územná platnosť ročného cestovného poistenia rozširuje aj na územie štátu Kuba. Poisťovateľ preto kryje straty, ujmy, škody, právnu zodpovednosť spôsobenú, utrpenú aleb vzniknutú priamo alebo nepriamo následkom cestovania cez alebo na Kubu po 01.09.2015 (vrátane). Uvedené sa vzťahuje na nových klientov ako aj existujúcich klientov s územnou platnosťou poistenia „Oblasť 2 – Svet“, resp. tých, ktorí majú dojednané celosvetové krytie.

 
  1. Poistník, poistený a/alebo oprávnené osoby môžu podať písomne alebo elektronicky sťažnosť týkajúcu sa poistnej zmluvy, ktorá sa na nich vzťahuje.
  2. Sťažnosť musí byť zaslaná doporučene na adresu sídla Poisťovateľa alebo na emailovú adresu: metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovateľ bude informovať sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti.
  3. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, Poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.
 

Poisťovňa zverejňuje aktuálnu percentuálnu úrokovú mieru pre úrok z pôžičky ako aj pre úrok z automatickej pôžičky v súlade s Osobitnými poistnými podmienkami pre Základné životné poistenie vo výške 9,5 % ročne.

 

 

Správa o finančnom stave za rok 2016 (“Solvency and Financial Condition Reports”) spoločnosti MetLife Europe designated activity company, ako aj MetLife Europe Insurance designated activity company, je zverejnená a dostupná na webstránke http://www.metlife.eu/financial-reports/ .