Máte otázku?

Zavolajte nám 

+421 2 59 363 111

0800 800 008

Naše kancelárie

Potrebujete nájsť naše kancelárie?
Tak .... kliknite sem

Informácie pre klientov

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE OHĽADOM DEKLAROVANÉHO VÝNOSU PRE FOND GARANT 

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej len ako „MetLife“) zverejňuje výšku deklarovaného výnosu pre Fond GARANT  v zmysle Článku 1 Osobitných poistných podmienok pre Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom/Investičné životné poistenie (OPP INVMF) a v zmysle Osobitných poistných podmienok pre investičné životné poistenie (OPP EL, OPP IŽP).

V súlade s vyššie uvedeným MetLife stanovuje:

  1. Obdobie platnosti deklarovaného výnosu: od 01.01.2017 do 31.12.2017 vrátane („Obdobie IV.“);
  2. Výšku deklarovaného výnosu Fondu GARANT pre Obdobie IV. : 0,5% ročne.