Skip Navigation

Doplnkové poistenie pre deti

Poistenie Moje dieťa je unikátna poistná ochrana pre prípad úrazu a choroby dieťaťa, ktorá pozostáva z krytia pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín a popálenín, hospitalizácie a chirurgického zákroku.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie trvalých následkov úrazu pri úraze v škole, škôlke alebo počas prázdnin.
 • Rastúca poistná ochrana s vekom v prípade zlomenín a popálenín.
 • Dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti a až desať násobná pri hospitalizácii v zahraničí.

Prečo práve pre Vás?

Kritiké ochorenie zásadne ovplyvní bežný život každého z nás. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu že máte dostočnú finančnú rezervu napr. na na splacenie hypotéky, úpravu byvania alebo udržanie si životného štandardu.

Poistná doba: max do veku 25 rokov

V prípade stanovenia diagnózy kritického ochorenia je poistenému vyplatených 100 % z poistnej sumy za každú skupinu stanovenú v oceňovacej tabuľke, ktorá je rozdelená na  5 oblastí – nádory, chorby súvisiace so srcom a cievami, choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami, choroby súvisiace s nervovým systémom, ostatné kritické choroby. 

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie môže byť vyplatené až vo výške 500% z poistnej sumy.
 • 2 variany poistného plnenia – Gold, Platinum (tento variant je naviac rozšírený pri niektorých diagnózach a čiastočné plnenia v prípade miernejšieho rozsahu choroby, a to v pomere 25% alebo 50% z poistnej sumy)
 • Krytie až 26 kritických chorôb

Prečo práve pre Vás?

Kritiké ochorenie zásadne ovplyvní bežný život každého z nás. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu, že máte dostočnú finančnú rezervu napr. na liečenie dieťaťa, úpravu byvania alebo udržanie si životného štandardu.

Poistná doba: max do veku 25 rokov

Poistenie ošetrovné dieťaťa je určené deťom a ich rodičom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, keď dieťa potrebuje celodenné ošetrovanie a rodič (zákonný zástupca) nemôže vykonávať svoju pracovnú činnosť. Ak rodič – ošetrujúca osoba - na základe rozhodnutia lekára nemôže vykonávať svoju zárobkovú činnosť a musí ošetrovať dieťa z dôvodu úrazu alebo choroby, finančné prostriedky z poistenia mu pomôžu vykryť finančnú stratu, prípadne ich môže použiť na lieky alebo inú podpornú liečbu.

Výhody poistenia

 • Denné odškodné pre zamestnancov aj SZČO s nemocenským poistením, 
 • Dva varianty s odkladnou lehotou a maximálnou dobou výplaty - 10/180 alebo 29/365, 
 • Poistenie trvá aj po výplate maximálnej doby výplaty.

Prečo práve pre vás?

Úraz alebo ochorenie dieťaťa si väčšinou vyžaduje prítomnosť rodiča pri ošetrovaní dieťaťa či už v domácom prostredí alebo pri jeho hospitalizácii. Práve preto vám toto poistenie pomôže kompenzovať výpadok príjmu a vy sa môžete plne zamerať na ošetrovanie a liečbu svojho dieťaťa.

Poistná doba: max. do veku 18 rokov

Poistenie odkázanosti dieťaťa je určené deťom a ich rodičom, na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, ak dieťa zostane nesebestačné a odkázané na každodennú pomoc rodiča alebo opatrovateľa. Ak bude poistené dieťa odkázané na pomoc inej osoby, finančné prostriedky z poistenia mu pomôžu zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bývania.

Výhody poistenia

 • Možnosť výberu stupňa odkázanosti 4+ (stupeň 4. až 6.) alebo 5+ (stupeň 5. alebo 6.), 
 • Možnosť výberu formy výplaty poistného plnenia - jednorazová poistná suma alebo mesačná výplata,
 • Výplata poistného plnenia pri mesačnej výplate môže trvať až do 19. roku dieťaťa.

Prečo práve pre vás?

Závažné úrazy alebo choroby s priamym následkom odkázanosti dieťaťa na sociálnu službu, resp. pomoc inej osoby, zásadne menia život rodiny. Pokiaľ by nastala takáto situácia, chcete mať istotu, že máte dostočnú finančnú rezervu na úpravu bývania alebo udržanie si životného štandardu.

Poistná doba: max. do veku 19 rokov

Poistenie invalidity z mladosti je určené deťom, na zabezpečenie finančnej istoty, v prípade poklesu schopnosti vykonavať zárobkovu činnosť v dospelosti. Ak bude poistené dieťa uznané invalidným z mladosti, finančné prostriedky z poistenia mu pomôžu zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bytu.

Výhody poistenia

 • Postačuje rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity, 
 • Možnosť výberu formy výplaty poistného plnenia - jednorazová poistná suma alebo mesačná výplata,
 • Výplata poistného plnenia pri mesačnej výplate počas celej doby invalidity maximálne do veku 65 rokov.

Prečo práve pre vás?

Invalidita významne ovplyvní chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že Vaše dieťa v takomto prípade bude mať finančné prostriedky aj v dospelosti na udržanie si svojho životného štandardu, úpravu bývania, odbornú pomoc, rehabilitáciu a podobne.

Poistná doba: max. do veku 19 rokov

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie poisteného a jeho rodiny v prípade úrazu s trvalými následkami. Prostriedky z poistenia slúžia na prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze. Čím sú následky úrazu väčšie, tým vyššiu sumu bude klient po úraze potrebovať, čo je odzrkadlené v poistení s progresiou.

Výhody poistenia

 • Trvalé následky, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.
 • Progresívne plnenie až do 10 násobku poistnej sumy s pamäťou progresie na extra vážne úrazy pri ďalšom úraze.
 • Vo variante s plnením od 0,5 % alebo ako lacnejší variant od 10 %.

Prečo práve pre Vás?

Úraz, ktorý spôsobí trvalé následky je nočná mora pre všetkých. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu, že budete mať dostatok financií na realizáciu všetkých potrebných zmien, ktoré si takáto situácia vyžaduje (napr. úprava domácnosti alebo náhrada príjmu z dôvodu zmeny zamestnania).

Poistná doba: max do veku 25 rokov

Ide o ľahko zrozumiteľné a prístupné poistenie, ktoré vykryje výpadok príjmu v prípade úrazu. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako denné odškodné.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia dlhšou ako 4 dni, pričom plníme spätne od prvého dňa.
 • Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 25 rokov

Poistenie je určené na pokrytie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako percento z poistnej sumy.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 25 rokov

Výnimočnosť tohto poistenia je založená na skutočnosti, že kryje najčastejšie úrazové zranenia, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viacpočetné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Najširšie krytie zlomenín (kryté sú aj prasknuté kosti bez nutnosti sádry).
 • Poistenie kryje popáleniny 1. až 3. stupňa akéhokoľvek rozsahu.

Prečo práve pre Vás?

Zlomeniny či popáleniny nemusia vždy zanechať trvalé následky alebo si vyžadovať hospitalizáciu. A práve preto vám toto poistenie  pomôže kompenzovať výpadok príjmu a vy sa môžete plne zamerať na svoju liečbu.

Poistná doba: max do veku 25 rokov

V prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo choroby vám za každý deň jej trvania vyplatíme dennú dávku.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 • V prípade hospitalizácie dlhšej ako 10 dní od tohto dňa vyplácame 1,5 násobok dennej dávky.

Prečo práve pre Vás?

Protože pobyt v nemocnici je nečakanou zmenou, ktorá nie je príjemná a môže znamenať dlhodobejší pobyt v lekárskom zariadení.  Poistné plnenie vám pomôže financovať napr. príplatok za nadštandardnú izbu, prípadne čiastočne i dočasný výpadok príjmu.

Poistná doba: max do veku 25 rokov

V prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu alebo choroby vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa oceňovacej tabuľky.

Výhody poistenia

 • Chirurgický zákrok, ktorý nie je uvedený v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.

Prečo práve pre Vás?

Ochorenia alebo úrazy vyžadujúce si operáciu môžu veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň môžu znamenať nečakané výdavky, preto v prípade chirurgického zákroku môžete využiť finančnú pomoc z tohoto poistenia.

Poistná doba: max do veku 25 rokov

Poistenie Lekárske konzultácie (TM) prináša možnosť skonzultovať zdravotný stav poisteného dieťaťa so zástupcami špecializovaných medicínskych centier a kliník z USA (WorldCare konzorcium), a zároveň rodine poskytnúť pokoj a istotu, že spôsob jeho liečby bol vybraný správne a efektívne.

Výhody poistenia

 • Široký rozsah diagnóz
 • Možnosť konzultovať až dve diagnózy počas roka a až šesť počas trvania poistenia

Poistná doba: max. do veku 25 rokov