Skip Navigation

Doplnkové poistenie pre dospelých

Smrť následkom úrazom Collapsed Expanded

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie rodiny pre prípad náhlej a nečakanej straty života poisteného následkom úrazu. Poistná suma z tohto poistenia by mala vykryť príjmy poisteného minimálne za dva roky, tak aby rodina mala čas na spamätanie sa z novej situácie.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

Pohybujete sa v rizikovom prostredí a chcete sovjich blízkych zabezpečiť, aby ich okrem vašej straty nezasiahla aj strata životnej úrovne alebo strechy nad hlavou.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Výnimočnosť tohto poistenia je založená na skutočnosti, že kryje najčastejšie úrazové zranenia, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viacpočetné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Najširšie krytie zlomenín (kryté sú aj prasknuté kosti bez nutnosti sádry).
 • Poistenie kryje popáleniny 1. až 3. stupňa akéhokoľvek rozsahu.

Prečo práve pre Vás?

Zlomeniny či popáleniny nemusia vždy zanechať trvalé následky alebo si vyžadovať hospitalizáciu. A práve preto vám toto poistenie  pomôže kompenzovať výpadok príjmu a vy sa môžete plne zamerať na svoju liečbu.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Denné dávky za liečenie úrazu Collapsed Expanded

Ide o ľahko zrozumiteľné a prístupné poistenie, ktoré vykryje výpadok príjmu v prípade úrazu. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako denné odškodné.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia dlhšou ako 4 dni, pričom plníme spätne od prvého dňa.
 • Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Bolestné za liečenie úrazu Collapsed Expanded

Poistenie je určené na pokrytie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako percento z poistnej sumy.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Hospitalizácia Collapsed Expanded

V prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo choroby vám za každý deň jej trvania vyplatíme dennú dávku.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 • V prípade hospitalizácie dlhšej ako 10 dní od tohto dňa vyplácame 1,5 násobok dennej dávky.

Prečo práve pre Vás?

Protože pobyt v nemocnici je nečakanou zmenou, ktorá nie je príjemná a môže znamenať dlhodobejší pobyt v lekárskom zariadení.  Poistné plnenie vám pomôže financovať napr. príplatok za nadštandardnú izbu, prípadne čiastočne i dočasný výpadok príjmu.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

V prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu alebo choroby vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa oceňovacej tabuľky.

Výhody poistenia

 • Chirurgický zákrok, ktorý nie je uvedený v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.

Prečo práve pre Vás?

Ochorenia alebo úrazy vyžadujúce si operáciu môžu veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň môžu znamenať nečakané výdavky, preto v prípade chirurgického zákroku môžete využiť finančnú pomoc z tohoto poistenia.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Invalidita Collapsed Expanded

Invaliditu je možné chápať ako pokes pracovnej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (zamestnanie) či už v dôsledku choroby alebo po úraze, ktorá nastala z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. 

Výhody poistenia

 • Postačuje rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity.
 • 3 variany poistenia – Invalidita od 41%, Invalidity od 41% do 70%, Invalidita od 71%
 • 3 formy výplaty plnenia – jednorázová pevná poistná suma, jednorázová klesajúca poistná suma, mesačná výplata

Prečo práve pre Vás?

Invalidita významne ovplyvní chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že v takomto prípade máte finančné prostriedky na udržanie si svojho životného štandardu, úpravu bývania, odbornú pomoc, rehabilitáciu a podobne.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Ženské kritické choroby a komplikácie v tehotenstve a pri pôrode Collapsed Expanded

Poistenie ženských kritických chorôb poskytuje ženám ochranu pre prípad najčastejšie sa vyskytujúcich ženských závažných ochorení, ktoré postihujú čoraz viac žien v aktívnom veku (rakovina ženských orgánov, rakovina, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, závažná osteoporóza). 

Poistenie komplikácií v tehotenstve a pri pôrode pomôže ženám finančne prekonať zložité životné obdobie, ktoré môže byť spôsobené komplikáciami počas tehotenstva a pri pôrode.

Výhody poistenia

 • Rastúca poistná ochrana s vekom poistenej
 • Krytie druhej diagnózy
 • Voliteľné poistenie komplikácií v tehotenstve a pri pôrode

Prečo práve pre Vás?

Poistenie kritických chorôb a komplikácií v tehotenstve a pri pôrode je určené pre ženy, ktoré si chcú zabezpečiť finančnú rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb a zároveň si uvedomujú prípadné riziká v súvislosti s tehotenstvom.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Pracovná neschopnosť Collapsed Expanded

Poistenie pracovnej neschopnosti vám prináša finančnú istotu, ktorá je potrebná v prípade výpadku vášho príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti.

Výhody poistenia

 • Môžu uzatvoriť nie len zamestnanci ale aj SZČO.
 • Trojnásobné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu. 
 • Flexibilita – možnosť výberu odkladnej lehoty, maximálnej doby výplaty a typu sadzby poistného.

Prečo práve pre Vás?

Pracovná neschopnosť, hlavne tá dlhobá výrazne ovplyvňuje chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že v takomto prípade máte finančné prostriedky na udržanie životného štandardu pre seba a svoju rodinu.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Lekárske konzultácie Collapsed Expanded

Poistenie Lekárske konzultácie (TM) prináša poistenému možnosť skonzultovať zdravotný stav so zástupcami špecializovaných medicínskych centier a kliník z USA (WorldCare konzorcium), a zároveň mu poskytnúť pokoj a istotu, že spôsob jeho liečby bol vybraný správne a efektívne

Výhody poistenia

 • Široký rozsah diagnóz, ktoré môže poistený konzultovať.
 • Možnosť konzultovať až dve diagnózy počas roka a až šesť počas trvania poistenia.

Poistná doba: max do veku 65 rokov