Skip Navigation

Doplnkové poistenie pre dospelých

Poistenie je určené na zabezpečenie úhrady zostatku hypotéky alebo iného úveru v prípade smrti, invalidity alebo kritickej choroby, v závislosti od zvoleného variantu poistenia. Tento komplexný balík krytia je určený aj pre partnerov, ktorí spoločne ručia za úver. Kryje prvú poistnú udalosť u jednej z poistených osôb, preto je výhodnejší ako samostatne uzatvorené riziká. Po vyplatení poistného plnenia poistenie zaniká.

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie rodiny pre prípad náhlej a nečakanej straty života poisteného následkom úrazu. Poistná suma z tohto poistenia by mala vykryť príjmy poisteného minimálne za dva roky, tak aby rodina mala čas na spamätanie sa z novej situácie.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

Pohybujete sa v rizikovom prostredí a chcete sovjich blízkych zabezpečiť, aby ich okrem vašej straty nezasiahla aj strata životnej úrovne alebo strechy nad hlavou.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie poisteného a jeho rodiny v prípade úrazu s trvalými následkami. Prostriedky z poistenia slúžia na prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze. Čím sú následky úrazu väčšie, tým vyššiu sumu bude klient po úraze potrebovať, čo je odzrkadlené v poistení s progresiou.

Výhody poistenia

 • Trvalé následky, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.
 • Progresívne plnenie až do 10 násobku poistnej sumy s pamäťou progresie na extra vážne úrazy pri ďalšom úraze.
 • Vo variante s plnením od 0,5 % alebo ako lacnejší variant od 10 %.

Prečo práve pre Vás?

Úraz, ktorý spôsobí trvalé následky je nočná mora pre všetkých. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu, že budete mať dostatok financií na realizáciu všetkých potrebných zmien, ktoré si takáto situácia vyžaduje (napr. úprava domácnosti alebo náhrada príjmu z dôvodu zmeny zamestnania).

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Ide o ľahko zrozumiteľné a prístupné poistenie, ktoré vykryje výpadok príjmu v prípade úrazu. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako denné odškodné.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia dlhšou ako 4 dni, pričom plníme spätne od prvého dňa.
 • Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Poistenie je určené na pokrytie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako percento z poistnej sumy.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Výnimočnosť tohto poistenia je založená na skutočnosti, že kryje najčastejšie úrazové zranenia, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viacpočetné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.
 • Najširšie krytie zlomenín (kryté sú aj prasknuté kosti bez nutnosti sádry).
 • Poistenie kryje popáleniny 1. až 3. stupňa akéhokoľvek rozsahu.

Prečo práve pre Vás?

Zlomeniny či popáleniny nemusia vždy zanechať trvalé následky alebo si vyžadovať hospitalizáciu. A práve preto vám toto poistenie  pomôže kompenzovať výpadok príjmu a vy sa môžete plne zamerať na svoju liečbu.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Poistenie zamerané výlučne na horné končatiny. Kryje trvalé následky úrazu a poranenia horných končatín, ako aj vybrané ochorenia rúk. Pri vzniku poistnej udalosti bude vyplatené percento z poistnej sumy podľa tabuľky ocenenia. Toto poistenie vám odporúčame uzatvoriť ako doplnkové poistenie k poisteniu Trvalých následkov úrazu alebo Invalidity.

Výhody poistenia

 • Kryje ochorenia horných končatín, ktoré nie sú kryté v iných poisteniach
 • Výplata poistného plnenia nezávisí od dĺžky liečenia úrazu
 • Trvalé následky úrazu a poranenia horných končatín, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením

Prečo práve pre Vás?

Sú vaše ruky nevyhnutný nástroj pre výkon vašej profesie? Ak úraz a/alebo choroba rúk môže znamenať pre vás zásadný vplyv na existujúce zamestnanie, tak je toto poistenie práve pre vás. Finančné prostriedky z poistenia vám poslužia na vykrytie straty príjmu a prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze alebo chorobe horných končatín.

Poistná doba: max. do veku 70 rokov

V prípade stanovenia diagnózy kritického ochorenia je poistenému vyplatených 100 % z poistnej sumy za každú skupinu stanovenú v oceňovacej tabuľke, ktorá je rozdelená na  5 oblastí – nádory, chorby súvisiace so srcom a cievami, choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami, choroby súvisiace s nervovým systémom, ostatné kritické choroby. 

Výhody poistenia

 • Poistné plnenie môže byť vyplatené až vo výške 500% z poistnej sumy.
 • 2 variany poistného plnenia – Gold, Platinum (tento variant je naviac rozšírený pri niektorých diagnózach a čiastočné plnenia v prípade miernejšieho rozsahu choroby, a to v pomere 25% alebo 50% z poistnej sumy)
 • Krytie až 40 kritických chorôb
 • Doplnujúce krytia – Karcinóm in situ, Závažné komplikácie Diabetes

Prečo práve pre Vás?

Kritiké ochorenie zásadne ovplyvní bežný život každého z nás. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu, že máte dostočnú finančnú rezervu napr. na splácanie hypotéky, úpravu byvania alebo udržanie si životného štandardu.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistenie je určené pre mužov, ktorí chcú zabezpečiť sebe a svojim blízkym finančnú rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb. Poistenie kryje diagnostikovanie rakoviny mužských orgánov (prostaty, penisu, semenníkov, nadsemenníkov), prsníkov alebo miechy, pre ktorú je charakteristický nekontrolovateľný rast a šírenie malígnych buniek do zdravého tkaniva. Poistné plnenie je vyplatené jednorázovo vo výške 100 % dohodnutej poistnej sumy. Toto poistenie odporúčame uzatvoriť ako nadstavbové ku poisteniu kritických chorôb.

Výhody poistenia 

 • Dvojnásobné krytie uvedených diagnóz pri zakúpení poistenia mužských kritických chorôb k poisteniu kritických chorôb
 • Poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy
 • 4 typy sadzieb poistného

Prečo práve pre Vás?

Zabezpečte seba a svojich blízkych dostatočnou finančnou rezervou v prípade rakoviny mužských orgánov. V prípade, že ochorenie nastane, budete sa môcť sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusíte si robiť starosti so zvýšenými výdavkami za liečbu.

Poistná doba: max. do veku 70 rokov

Poistenie je určené pre ženy, ktoré chcú zabezpečiť sebe a svojim blízkym finančnú rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb. Poistenie kryje diagnostikovanie rakoviny ženských orgánov (prsníka, vagíny, krčka maternice, maternice, vajcovodov, vaječníkov a vulvy), pre ktorú je charakteristický nekontrolovateľný rast a šírenie malígnych buniek do zdravého tkaniva. Poistné plnenie je vyplatené jednorázovo vo výške 100 % dohodnutej poistnej sumy. Toto poistenie odporúčame uzatvoriť ako nadstavbové ku poisteniu kritických chorôb.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné krytie uvedených diagnóz pri zakúpení poistenia ženských kritických chorôb k poisteniu kritických chorôb
 • Poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy
 • 4 typy sadzieb poistného

Prečo práve pre Vás?

Zabezpečte seba a svojich blízkych dostatočnou finančnou rezervou v prípade rakoviny ženských orgánov. V prípade, že ochorenie nastane, budete sa môcť sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusíte si robiť starosti so zvýšenými výdavkami za liečbu.

Poistná doba: max. do veku 70 rokov

Poistenie je určené ženám vo veku od 18 do 45 rokov, ktoré plánujú v budúcnosti materstvo. Komplexný balík poistenia pozostáva z krytia neočakávaných komplikácii v tehotenstve, pri pôrode a po pôrode, aj pri narodení dieťaťa s vrodenou vadou. Balíček krytia je doplnený aj o finančnú podporu v prípade viacnásobného prírastku do rodiny a príspevok na asistovanú reprodukciu.

Výhody poistenia

 • Komplexný balíček poistenia pre budúce mamičky
 • Poistné plnenie od 10 do 400 % poistnej sumy
 • Bonus pri narodení viacerčiat
 • Príspevok na umelé oplodnenie, po vyčerpaní troch cyklov hradených verejným zdravotným poistením

Prečo práve pre Vás?

Príprava na príchod dieťaťa do rodiny je vzrušujúca doba, nečakané komplikácie počas tehotenstva alebo pri pôrode môžu priniesť dodatočné výdavky spojené s týmto obdobím. Toto poistenie vám zároveň po vyčerpaní všetkých cyklov umelého oplodnenia hradených verejným zdravotným poistením pomôže financovať výdavky spojené s ďalšími cyklami. Narodením dvojičiek, trojičiek alebo viacerčiat sa násobne zvýšia aj rodinné výdavky, bonus z tohto poistenia vám môže pri správne nastavenej výške poistnej sumy kompenzovať napríklad výdavky na kočík. 

Invaliditu je možné chápať ako pokes pracovnej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (zamestnanie) či už v dôsledku choroby alebo po úraze, ktorá nastala z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. 

Výhody poistenia

 • Postačuje rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity.
 • 3 variany poistenia – Invalidita od 41%, Invalidity od 41% do 70%, Invalidita od 71%
 • 3 formy výplaty plnenia – jednorázová pevná poistná suma, jednorázová klesajúca poistná suma, mesačná výplata

Prečo práve pre Vás?

Invalidita významne ovplyvní chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že v takomto prípade máte finančné prostriedky na udržanie si svojho životného štandardu, úpravu bývania, odbornú pomoc, rehabilitáciu a podobne.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistenie pracovnej neschopnosti vám prináša finančnú istotu, ktorá je potrebná v prípade výpadku vášho príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti.

Výhody poistenia

 • Môžu uzatvoriť nie len zamestnanci ale aj SZČO.
 • Trojnásobné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu. 
 • Flexibilita – možnosť výberu odkladnej lehoty, maximálnej doby výplaty a typu sadzby poistného.

Prečo práve pre Vás?

Pracovná neschopnosť, hlavne tá dlhobá výrazne ovplyvňuje chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že v takomto prípade máte finančné prostriedky na udržanie životného štandardu pre seba a svoju rodinu.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

V prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo choroby vám za každý deň jej trvania vyplatíme dennú dávku.

Výhody poistenia

 • Dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 • V prípade hospitalizácie dlhšej ako 10 dní od tohto dňa vyplácame 1,5 násobok dennej dávky.

Prečo práve pre Vás?

Protože pobyt v nemocnici je nečakanou zmenou, ktorá nie je príjemná a môže znamenať dlhodobejší pobyt v lekárskom zariadení.  Poistné plnenie vám pomôže financovať napr. príplatok za nadštandardnú izbu, prípadne čiastočne i dočasný výpadok príjmu.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

V prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu alebo choroby vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa oceňovacej tabuľky.

Výhody poistenia

 • Chirurgický zákrok, ktorý nie je uvedený v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.

Prečo práve pre Vás?

Ochorenia alebo úrazy vyžadujúce si operáciu môžu veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň môžu znamenať nečakané výdavky, preto v prípade chirurgického zákroku môžete využiť finančnú pomoc z tohoto poistenia.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistenie Lekárske konzultácie (TM) prináša poistenému možnosť skonzultovať zdravotný stav so zástupcami špecializovaných medicínskych centier a kliník z USA (WorldCare konzorcium), a zároveň mu poskytnúť pokoj a istotu, že spôsob jeho liečby bol vybraný správne a efektívne

Výhody poistenia

 • Široký rozsah diagnóz, ktoré môže poistený konzultovať.
 • Možnosť konzultovať až dve diagnózy počas roka a až šesť počas trvania poistenia.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Opcia umožňuje klientom navýšenie poistných súm, najzávažnejších rizík (poistenia smrti, invalidity alebo kritických chorôb) pri významnej životnej udalosti (napr. svadba, narodenie dieťaťa, hypotéka, rozvod, životné jubileum) bez skúmania zdravotného stavu.

Výhody poistenia

 • Poistený nemusí dokladovať svoj aktuálny zdravotný stav pri zvýšení poistnej sumy, ak nastala v jeho živote významná udalosť
 • Zvýšenie poistnej sumy sa týka tých najdôležitejších krytí ako je Smrť, Invalidita a Kritické choroby
 • Poistený môže využiť opciu 10 rokov od začiatku poistenia

Prečo práve pre Vás?

Významné životné udalosti prinášajú aj dôvody na zvýšenie poistnej ochrany. Ste mladý a všetko vás v živote ešte len čaká? Zakúpením opcie k vybraným poisteniam získate možnosť navýšenia poistnej sumy bez skúmania zdravotného stavu až do 10 rokov od začiatku poistenia.

Poistná doba: max. do veku 45 rokov

Poistnou udalosťou pri tomto poistení je dlhodobá pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby, alebo invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby. V prípade poistnej udalosti je vyplatené poistné plnenie formou mesačných výplat vo výške dohodnutej poistnej sumy. Poistenie je určené na zabezpečenie pravidelného investovania, aj v prípade dlhodobého výpadku príjmu následkom pracovnej neschopnosti alebo invalidity, klient môže aj naďalej pravidelne investovať a tak napĺňať svoje dlhodobé finančné ciele.

Výhody poistenia

 • Poistenie je určené nie len zamestnancom, ale aj živnostníkom a podnikateľom
 • Dva varianty poistenia – Invalidita od 41 %, Invalidita od 71 %

Prečo práve pre Vás?

Zabezpečte si pravidelné investovanie aj v prípade dlhodobého výpadku príjmu následkom pracovnej neschopnosti alebo invalidity.

Poistná doba: max. do veku 65 rokov