Skip Navigation

Poistenie MetLife Dôchodok

Riešenie pre vaše dlhodobé finančné ciele.

Dôchodok

Komplexné poistné krytie spojené so sporením na dôchodok.

 • Investičné životné poistenie MetLife Dôchodok si kladie za cieľ pomôcť klientovi k dostatočnému finančnému zabezpečeniu na dôchodku a súčasne poskytnúť komplexnú poistnú ochranu. Flexibilné podmienky poistenia MetLife Dôchodok Vám umožnia meniť rozsah poistnej ochrany kedykoľvek podľa vašich potrieb.
 • Jedinečnosť tohto produktu spočíva v spôsobe investovania prostriedkov poistenia. Naši portfólio manažéri sa postarajú nielen o ich diverzifikáciu, ale aj o ich následnú realokáciu. To znamená, že poistné sa v závislosti od vášho aktuálneho veku automaticky a bezplatne presúva z prevažne akciových aktív zameraných na maximalizáciu výnosu do dlhopisových a peňažných aktív tak, aby bolo dosiahnuté najvyššie možné zhodnotenie pri zodpovedajúcej miere rizika.

 • Poistenie MetLife Dôchodok je pre vás tým správnym riešením, ak:
 • hľadáte komplexnú poistnú ochranu
 • potrebujete odbremeniť od starostí s financovaním dôchodku, alebo iným dlhodobým finančným cieľom
 • nemáte čas ani podmienky sledovať vývoj na kapitálových trhoch.

Parametre poistenia

Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:

 • Možnosť 1: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného.
 • Možnosť 2: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného.

V prípade dožitia sa konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov bežne a jednorazovo plateného poistenia a k tomu hodnotu účtu špeciálneho poistného  ku dňu konca poistnej doby.

 • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
 • možnosť výplaty poistného plnenia aj formou dôchodku
 • variabilnú škálu pripoistení
 • prístup k nasporeným prostriedkom už po deviatom roku platenia poistného BEZ poplatkov

Poistné krytie je poskytnuté do 100 rokov veku, pričom klient môže požiadať o úplný odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia, za predpokladu, že poistné bolo uhradené za celé dvojročné obdobie.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.