Skip Navigation

Poistenie LIFE

Základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku.

Life

Investičné životné poistenie, ktoré sa vám prispôsobí.

 • Poistenie LIFE rešpektuje individuálne potreby každého klienta a preto flexibilne reaguje na rôzne životné situácie. Je ho možné nastaviť ako komplexné rizikové poistenie s minimálnou sporivou časťou, alebo ako poistenie s dôrazom na sporivú zložku.
 • Jedinečnosť tohto produktu spočíva v tom, že umožňuje kombinovať rôzne spôsoby zhodnocovania prostriedkov od garantovaného až po dynamické.
 • Poistenie LIFE je pre vás tým správnym riešením, ak:
 • hľadáte komplexnú poistnú ochranu
 • preferujete flexibilitu v poistnej aj investičnej časti
 • chcete mať možnosť aktívne ovplyvňovať výnos z poistenia ako aj možnosti prispôsobiť poistenie vašej aktuálnej životnej situácií.

Parametre poistenia

Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:

 • Možnosť 1: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtu poistenia podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu účet špeciálneho poistného.
 • Možnosť 2: poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu a hodnotu účtu poistenia a k tomu účet špeciálneho poistného.

V prípade dožitia konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov  ku dňu konca poistnej doby.

 • variabilnú škálu úrazových a zdravotných pripoistení pre poisteného, poistníka a pripoistené deti
 • možnosť garantovaného zhodnotenia prostriedkov, alebo alokácie do investičnych programov, resp. kombinácie oboch
 • vysoké poistné krytie pre prípad smrti už aj pri nižšiom poistnom
 • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného

Poistník si môže zvoliť poistnú dobu na 15 rokov, na 20 rokov, alebo maximálne do 100 rokov veku poisteného, pričom klient môže požiadať o odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.