Skip Navigation

Poistenie KAMARÁT

A o Vaše dieťa je postarané. Poistenie KAMARÁT je moderné životné poistenie určené pre tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí.

KAMARÁT

Pomôže vytvoriť rezervu pre vstup vášho dieťaťa do dospelosti.

Poistenie KAMARÁT je moderné životné poistenie určené pre tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí. Produkt poskytne istotu, že v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity poistníka, ktorým býva zvyčajne rodič, nezostane dieťa pri vstupe do dospelosti bez prostriedkov.

Variabilné životné poistenie KAMARÁT je poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom, pričom umožňuje aj čisto garantované zhodnotenie prostriedkov. Podmienkou je umiestnenie 100 % poistného do Garantovaného fondu. Okrem základného životného poistenia poskytne aj plné úrazové krytie pre dieťa a poistníka.
Poistenie KAMARÁTje pre vás tým správnym riešením, ak:

  • hľadáte komplexnú poistnú ochranu s maximálnou možnou flexibilitou
  • možná zmena rozsahu poistených rizík by mala byť samozrejmosťou
  • chcete mať možnosť voľby zhodnotenia prostriedkov, vrátane garantovaného zhodnotenia

Benefity

Poistenie KAMARÁT Vám ešte poskytne:

  • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
  • možnosť vkladať a vyberať špeciálne poistné
  • variabilnú škálu pripoistení
  • automatické zvyšovanie poistného s ohľadom na infláciu prostredníctvom dynamizácie
  • atraktívnu investičnú časť

Parametre poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby dieťaťom poisťovateľ vyplatí Hodnotu účtov (suma všetkých účtov poistenia) poistenému dieťaťu. (Ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov, Hodnota účtov bude vyplatená zákonnému zástupcovi.) Hodnota účtov závisí od vývoja cien podielových jednotiek zvolených investičných programov.

V prípade straty života z akejkoľvek príčiny (okrem výluk uvedených v príslušných VPP a OPP), Poisťovateľ vyplatí dohodnutú Poistnú sumu alebo Hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného
podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnot je vyššia a k tomu Hodnotu učtov špecialneho poistného.

Poistenie KAMARÁT je možné uzavrieť na 15 alebo 20 rokov. Ďalšou možnosťou je uzavrieť poistenie do 100 rokov veku poisteného dieťaťa.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.