Skip Navigation

Life 50+

Životné poistenie Life 50+ je zamerané na krytie rizika smrti s voliteľným krytím úrazov.

Life 50+

Doživotné poistenie smrti pre jednu poistenú osobu.

 • zabezpečenie finančnej podpory pozostalých až do 10 000 €
 • voliteľné krytie úrazov až do 80 rokov
 • iba 2 otázky o zdravotnom stave
 • 3 varianty platenia poistného
 • minimálny počet výluk

Niečo špeciálne

Doživotné poistenie smrti

končí až úmrtím poisteného

 

Dvojnásobné plnenie pri dopravnej nehode

pri poistení Smrť úrazom, Denné dávky liečenia úrazu, Bolestné za liečenie úrazu

 

Plníme formou pripodobnenia

aj telesné poškodenia, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke

 

Výplata z poistenia

V prípade smrti hlavného poisteného bude oprávneným osobám vyplatená poistná suma Doživotného poistenia smrti. V prípade poistnej udalosti z uzatvorených poistení úrazu sa poistné plnenie odvíja od dohodnutných poistných súm alebo denných dávok pre dané doplnkové poistenie.
 

Doplnkové poistenia

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie rodiny pre prípad náhlej a nečakanej straty života poisteného následkom úrazu. Poistná suma z tohto poistenia by mala vykryť príjmy poisteného minimálne za dva roky, tak aby rodina mala čas na spamätanie sa z novej situácie.

Výhody poistenia

  Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

Pohybujete sa v rizikovom prostredí a chcete sovjich blízkych zabezpečiť, aby ich okrem vašej straty nezasiahla aj strata životnej úrovne alebo strechy nad hlavou.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie poisteného a jeho rodiny v prípade úrazu s trvalými následkami. Prostriedky z poistenia slúžia na prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze. 

Výhody poistenia

Trvalé následky, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.

Prečo práve pre Vás?

Úraz, ktorý spôsobí trvalé následky je nočná mora pre všetkých. Pokiaľ by takáto situácia nastala, chcete mat istotu, že budete mať dostatok financií na realizáciu všetkých potrebných zmien, ktoré si takáto situácia vyžaduje (napr. úprava domácnosti alebo náhrada príjmu z dôvodu zmeny zamestnania).

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Výnimočnosť tohto poistenia je založená na skutočnosti, že kryje najčastejšie úrazové zranenia, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viacpočetné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

Výhody poistenia

  Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

  Najširšie krytie zlomenín (kryté sú aj prasknuté kosti bez nutnosti sádry).

  Poistenie kryje popáleniny 1. až 3. stupňa akéhokoľvek rozsahu.

Prečo práve pre Vás?

Zlomeniny či popáleniny nemusia vždy zanechať trvalé následky alebo si vyžadovať hospitalizáciu. A práve preto vám toto poistenie  pomôže kompenzovať výpadok príjmu a vy sa môžete plne zamerať na svoju liečbu.

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Ide o ľahko zrozumiteľné a prístupné poistenie, ktoré vykryje výpadok príjmu v prípade úrazu. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako denné odškodné.

Výhody poistenia

  Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

  Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia dlhšou ako 4 dni, pričom plníme spätne od prvého dňa.

  Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Poistenie je určené na pokrytie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní. Poistná ochrana pozostáva z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. Poistné plnenie je vyplatené ako percento z poistnej sumy.

Výhody poistenia

  Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, tvralých následkov, alebo práceneschopnosti.

Prečo práve pre Vás?

V dnešnej uponáhlanej dobe je jedným z najväčších rizík vznik úrazu, ktorý prichádza nečakane a bez varovania. Môže náhle a veľmi výrazne znížiť váš príjem a zároveň prudko zvýšiť výdavky na liečbu. Poistné plnenie vám pomôže financovať výdavky spojené s dobou nevyhnutného liečenia po úraze a kompenzovať výpadok príjmu. 

Poistná doba: max do veku 80 rokov

Parametre poistenia

1 hlavná poistená osoba.

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 45 – 79 rokov.

Poistený si môže vybrať dobu platenia: 10, 20 rokov alebo do 100 rokov veku.

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.