Skip Navigation

Kamarát

Kamarát je investičné životné poistenie pre deti s možnosťou investovania a/alebo krytia rizík pre všetkých, ktorí kladú dôraz na zdravie a vzdelanie svojich detí.

Základné parametre poistenia

 • poistenie pre dieťa vo veku 0 - 17 rokov a voliteľne pre rodičov aj starých rodičov a viacero pripoistených detí
 • výstupný vek dieťaťa je 25 rokov, výstupný vek dospelého je 65/80 rokov, podľa zvoleného krytia
 • možnosť nastavenia individuálnej poistnej ochrany
 • možnosť pravidelného investovania v prospech dieťaťa

 

Prečo poistiť Vaše dieťa?

Vaše deti alebo vnúčatá sú vo Vašom živote bezpochyby to najdôležitejšie. Každý z nás si určite želá, aby už od malička žili v bezpečí a boli chránené pred životnými nepríjemnosťami. Túto starostlivosť a ochranu im môžete ľahko poskytnúť prostredníctvom rozmanitých poistení pre deti, ktoré MetLife ponúka.

Nedokážeme ochrániť Vaše dieťa pred nepríjemnosťami, ale dokážeme ponúknuť Vášmu dieťaťu pomocnú ruku v prípade neočakávaných a zložitých chvíľ v jeho živote.

Asistenčné služby zadarmo

+421 2 2051 0811

Niečo špeciálne

 • Poistenie Moje dieťa s rastúcou poistnou ochranou a dvojnásobným krytím počas prázdnin
 • Zľava podľa počtu poistených detí
 • Asistenčné služby pre poistené dieťa zdarma
 • Zľava z poistného za doplnkové poistenia až 25 %
 • Možnosť poistiť viac detí na zmluve

Výplata z investičného životného poistenia

Hlavný poistený
Prípad dožitia Bude vyplatené poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty účtov poisteného ak bola v zmluve dojednaná investičná zložka.
Pripad smrti Podľa dojednanej varianty bude oprávneným osobám vyplatená buď dohodnutá poistná suma pre prípad smrti spolu so sumou hodnoty účtov, alebo vyššia zo súm dohodnutá poistná suma a hodnota účtu bežného poistného spolu s hodnotou špeciálneho účtu.
Vedlajší poistený
Prípad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená  poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca, podľa toho aká bola dojednaná)
Poistené deti
Prípad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená  poistná suma pre prípad smrti

Mimoriadne vklady

 • V prípade voľných peňažných prostriedkov je možné vložiť prostriedky do poistnej zmluvy Kamarát formou mimoriadneho poistného.
 • Mimoriadne poistné je možné vložiť do vybranej investičnej stratégie a prostriedky ďalej zhodnocovať.
 • Mimoriadne poistné je možné kedykoľvek vybrať.

Doplnkové poistenie

Poistenie Kamarát sa môže skladať z investičného životného poistenia, ktoré umožňuje pravidelným platbami už od 10 € mesačne vytvoriť pre dieťa finančnú rezervu pre vstup do dospelosti. K investičnému životnému poisteniu je možné uzatvoriť ktorékoľvek doplnkové poistenie a nastaviť poistnú ochranu presne podľa potrieb dieťaťa.

Novinkou je možnosť voľby čisto rizikového životného poistenia pre deti, ktoré spolu so širokou škálou detských poistení úrazu a/alebo choroby ponúka finančné zabezpečenie v prípade neočakávaných situácií.

Samozrejmosťou by malo byť uzatvorenie poistenia Oslobodenia od platenia poistného v prospech detí, ktoré zabezpečí, že poistenie Kamarát ostane v platnosti aj v prípade úmrtia alebo invalidity poistníka.

Doplnkové poistenia môžete uzatvoriť na jednej zmluve pre viac detí a dospelých a tak získať zľavu na poistnom až do 25 %.

Doplnkové poistenie pre deti

Doplnkové poistenie pre deti

Moje dieťa, poistenie detských kritických chorôb, trvalé následky úrazu, ...

Parametre poistenia

1 hlavné poistené dieťa, 0 – 2  poistení dospelí, možnosť poistiť ďalšie deti

 

Deti 0 – 17 rokov, poistení dospelí 18 – 64/79 podľa zvoleného krytia

 

Poistenie je možné dojednať na dobu 10, 15, 20 rokov alebo do 100 rokov veku poisteného.

 

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.