Skip Navigation

Čo priniesol mesiac na produktovom poli

12. decembra 2011 

UniCredit Bank ponúka bezúčelový spot­rebný úver s úrokovou sadzbou 11,99 % p. a. pre všetkých, so zľavou 100 % z poplatku za poskytnutie úveru a s predplatenou darče­kovou kartou v hodnote 25 eur k úveru nad 3 000 eur.

UNIQA poisťovňa upravila svoju internetovú stránku. Prehľadnejšie základné menu pomá­ha klientom lepšie sa zorientovať v hľadaní informácií o kontaktných miestach, produk­toch, službách, asistenčných službách, ako aj o novinkách.

J&T banka priniesla na trh špeciálnu limito­vanú edíciu medzinárodnej čipovej platobnej karty MasterCard – Réservés Aux Femmes. Je určená ženám, ktoré ocenia i doplnkové služ­by J&T Concierge, cestovné
a úrazové poiste­nie na vyššie poistné sumy ako je bežné, ale i členstvo v programe IAPA či Priority Pass.

Poisťovňa MetLife Amslico sa stala Poisťovňou roka 2011. Túto výročnú cenu za mimoriadne podnikateľské úspechy udeľuje ekonomický týždenník Trend a cenu prevzal generálny riaditeľ MetLife Amslico a zároveň viceprezident MetLife Zack R. Abounassar od podpredsedu vlády
SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála. Ocenenie Poisťovňa roka sa v rámci Trend TOP udeľuje už od roku 2002.

Skupina AXA prišla na trh s investičným životným poistením Prestige. Pri tomto pro­dukte klient získava bonus za vernosť, ktorý sa postupom času zvyšuje. Prvýkrát bonus po­isťovňa vyplatí na konci štvrtého poistného roku vo výške 4 % z bázy vernostného bonu­su (105 % ročného poistného). Každoročne sa zvyšuje o jeden percentuálny bod.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa upravila systém poplatkov. Pre účinnosť zmluvy už netreba uhradiť poplatok a už prvý vklad je úročený. Poplatok za uzavretie zmluvy sa bude platiť rovnomerne počas šiestich rokov vždy ku koncu roka. Zároveň výšku poplatkov znížila.

mBank rozšírila možnosti poistenia
pre svo­jich klientov o Poistenie pravidelných platieb. Poistenie je doplnková služba k bežnému účtu mKONTO a dá sa objednať cez internet ban­king.

Saxo Bank na stránkach TradingFloor.com zavádza modul, ktorý bude zobrazovať otvo­rené FX pozície, komentáre na obchodovanie, noviny a analýzy.

V priebehu štvorročného pôsobenia na slovenskom trhu získala internetová banka mBank viac ako 138 000 klientov, ktorí vy­tvorili vyše 260 000 účtov.

VÚB banka rozšírila základnú ponuku Fle­xiúčtu o zdravotné asistenčné služby. Tie klientom pomôžu zvládnuť negatívne finanč­né dôsledky ich hospitalizácie v nemocnici a umožnia aj využiť lekára či právnika na te­lefóne. Nové služby poskytuje banka v spolu­práci s poisťovňou Cardif Slovakia.

Tatra banka pri príležitosti jeho 75. naro­denín Ľubomíra Feldeka prišla s limitovanou edíciou kreditnej karty, ktorá je venovaná jeho tvorbe.

Slovenská sporiteľňa spustila kampaň „Via­nočné nákupy so zľavami“, ktorá umožní jej klientom nakupovať vo vybraných sieťach ob­chodov nakupovať so zľavami od 3 do 10 %.

AXA spúšťa dlhodobý projekt Otázka
peňazí, ktorého cieľom je zlepšiť finančnépovedomieobyvateľov Slovenska. Zameriava sa na témy starnutia a dôchodkového systému, rodinné­ho rozpočtu, sporenia a investícií či životného poistenia.

Akcionár správcovskej spoločnosti IAD Investments sa dohodol o kúpe správcov­skej spoločnosti Allianz Asset Management. Podielové fondy spravované spoločnosťou Allianz Asset Management budú prevedené pod správu IAD Investments. Aktívny predaj piatich prevzatých podielových fondov začne v januári 2012.

Zdroj: hnonline.sk