Skip Navigation

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Základné informácie o účastníkoch a zlúčení:

MetLife Amslico poisťovňa, a.s., ktorá je akciovou spoločnosťou založenou v zmysle zákonov Slovenskej republiky a zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 918/B, IČO: 31 402 071, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava (ďalej ako „MetLife Amslico poisťovňa, a.s.“) týmto v súvislosti s plánovaným cezhraničným zlúčením (ďalej ako „cezhraničné zlúčenie“) spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ako zanikajúcej spoločnosti so spoločnosťou MetLife Europe Limited, kapitálovou spoločnosťou s ručením obmedzeným na akcie založenou v zmysle zákonov Írska a zapísanou v Registri spoločností vedenom Írskym registrom spoločností Obchodného registra v Dubline pod č. 415123, so sídlom 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Írsko (ďalej ako „MetLife Europe Limited“ alebo aj „MEL“) ako nástupníckou spoločnosťou v zmysle § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) oznamuje nasledovné:

 Adresa MEL (adresa sídla írskej spoločnosti po zlúčení)

  • Informácia o tom, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republiky:

MetLife Europe Limited má ako nástupnícka spoločnosť sídlo na adrese 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť MetLife Europe Limited bude na území Slovenskej republiky pôsobiť prostredníctvom svojej pobočky zriadenej v Slovenskej republike, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava a zapísanej v slovenskom Obchodnom registri.

 Informácie o MEL a jej právnej forme

  •  Informácie v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej republiky:

Nástupnícka spoločnosť MetLife Europe Limited je kapitálovou spoločnosťou s ručením obmedzeným na akcie v zmysle írskeho Zákona o spoločnostiach v znení platnom v rokoch 1963-2013 (v znení neskorších predpisov).

Účtovné závierky MetLife Amslico poisťovňa, a.s. a MEL za posledné 3 roky

  • Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, a v prípade, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania:

Účtovné závierky MetLife Amslico poisťovňa, a.s. a MetLife Europe Limited sú dostupné bezplatne na nasledujúcej adrese: MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava a na webstránke: http://www.metlifeamslico.sk/Kto-sme/Vyrocne-spravy/Uctovne zavierky

Priebežné účtovné závierky (nevzťahuje sa na toto zlúčenie)

  • Priebežné účtovné závierky vyhotovené ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov:

Všetci akcionári spoločností MetLife Amslico poisťovňa, a.s. a MetLife Europe Limited sa vzdali práva na predloženie priebežnej účtovnej závierky.

Údaje o notárovi

  • Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje:

Osvedčenie bude vydávať notár JUDr. Miroslav Pavlovič, so sídlom Grösslingova 6/8, 811 09 Bratislava, tel. 02 / 529 641 43.

Veritelia

Po realizácii cezhraničného zlúčenia sa veritelia spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s. stanú veriteľmi MetLife Europe Limited. V zmysle §69aa ods. 5 Obchodného zákonníka sú veritelia MetLife Amslico poisťovňa, a.s., ktorí majú ku dňu schválenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení voči nej nesplatné pohľadávky, oprávnení požadovať, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok, bolo primerane zabezpečené. V prípade, že niektorý z veriteľov MetLife Amslico poisťovňa, a.s. takúto požiadavku vznesie a spolu s MetLife Amslico poisťovňa, a.s. nedospejú vo veci primeraného zabezpečenia k dohode, môže sa veriteľ obrátiť na príslušný súd a požiadať o určenie toho, aké primerané zabezpečenie má byť poskytnuté.

V  zmluve o cezhraničnom zlúčení sa MetLife Europe Limited a MetLife Amslico poisťovňa, a.s. dohodli v zmysle §69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, že každý veriteľ, ktorý vlastní voči MetLife Amslico poisťovňa, a.s. pohľadávky, môže práva, ktoré mu z takýchto pohľadávok vyplývajú, uplatniť voči MetLife Europe Limited na príslušnom slovenskom súde a to tak ako stanovuje slovenské právo.

Nepredpokladá sa, že veritelia MetLife Europe Limited alebo MetLife Amslico poisťovňa, a.s. búdu cezhraničným zlúčením ovplyvnení.