Skip Navigation

Zverejnenie k fondu GARANT č.4

Zverejnenie informácie ohľadom deklarovaného výnosu pre fond GARANT

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej len ako „MetLife“) zverejňuje výšku deklarovaného výnosu pre Fond GARANT  v zmysle Článku 1 Osobitných poistných podmienok pre Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom/Investičné životné poistenie (OPP INVMF).

V súlade s vyššie uvedeným MetLife stanovuje:

  1. Obdobie platnosti deklarovaného výnosu: od 01.01.2016 do 31.12.2016 vrátane („Obdobie III.“);
  2. Výšku deklarovaného výnosu Fondu GARANT pre Obdobie III. : 1,5% ročne.