Skip Navigation

Zverejnenie k fondu GARANT č.5

Zverejnenie informácie ohľadom deklarovaného výnosu pre fond GARANT

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej len ako „MetLife“) zverejňuje výšku deklarovaného výnosu pre Fond GARANT  v zmysle Článku 1 Osobitných poistných podmienok pre Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom/Investičné životné poistenie (OPP INVMF) a v zmysle Osobitných poistných podmienok pre investičné životné poistenie (OPP EL, OPP IŽP).

V súlade s vyššie uvedeným MetLife stanovuje:

  1. Obdobie platnosti deklarovaného výnosu: od 01.01.2017 do 31.12.2017 vrátane („Obdobie IV.“);
  2. Výšku deklarovaného výnosu Fondu GARANT pre Obdobie IV. : 0,5% ročne.