Skip Navigation

Slovník pojmov

Väčšina z nás nepoužíva odborné pojmy každodenne, takže sa môžu zdať trochu mätúce. Aby sme to trocha zjednodušili, vysvetľujeme odborné pojmy, ktoré používame. Veríme, že vám to pomôže.

A B D F H I J K L M O P R S T Ú V Z
A
Agentúra

Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovený región.

B
Broker/maklér

Profesionálny sprostredkovateľ obchodných transakcií. V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorých poisťovní.

D
Deň splatnosti

Dátum, do ktorého má byť uhradené pistné, t.j. platba pripísaná na účet poistiteľa.

Diagnóza

Stanovenie, zistenie negatívneho javu, stavu a pod. Obsah tohto pojmu je dôležitý pri oceňovaní rizika v životnom a úrazovom poistení a pri likvidácii poistných udalostí.

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom termíne. Ak následné poistné nebolo zaplatené do dvoch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká pre neplatenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Doba trvania poistenia

Časové obdobie medzi začiatkom a koncom poistenia, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve alebo potvrdzujúcom dodatku. 

Dozorný orgán nad poisťovníctvom

Orgán štátnej správy, ktorý kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Funkciu dozorného orgánu v SR vykonáva Národna banka Slovenska.

Dožitie

Dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve.

F
Finančný agent

Sprostredkovateľ poistenia, ktorý nie je v pracovnom vzťahu s poisťovňou.

H
Hlásenie poistnej udalosti

Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy. Treba ho zrealizovať písomnou formou a bez zbytočného odkladu, pričom poisťovňa musí mať možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti.

Hospitalizácia

Pobyt v zdravotníckom zariadení po dobu minimálne 24 hodín.

Hypotéka

Zálohovanie nehnuteľnosti, ktoré veriteľovi umožňuje z exekučného predaja tejto nehnuteľnosti kryť prednostne svoju pohľadávku, ak dlžník v stanovenej lehote nezaplatí dlh s úrokmi

I
Invalidita

Trvalá alebo dočasná neschopnosť vykonávať akúkoľvek obchodnú činnosť alebo akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Rozlišujeme invaliditu: trvalú alebo dočasnú, trvalá môže byť úplná alebo čiastočná.

J
Jednorazové poistné

Poistné zaplatené jednorazovo na celú dobu trvania poistenia.

K
Koniec poistenia

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistenia, ktorý musí byť v poistnej zmluve jednoznačne určený.

L
Likvidácia poistných udalostí

Poistnej udalosti za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie. V prípade oprávneného nároku aj vyplatenie poistného plnenia.

M
Minimálna poistná suma

Suma stanovená poistiteľom pre konkrétne základné poistenie alebo pripoistenie.

O
Ocenenie rizika (Underwriting)

Pracovný postup, ktorého cieľom je posúdenie rizík a predpokladov vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité na stanovenie podmienok poistiteľnosti a sadzby poistného.

Odkupná hodnota

Časť hodnoty poistenia, ktorá sa vyplatí poistenému v životnom alebo dôchodkovom poistení v prípade zrušenia poistenia pred koncom doby trvania poistenia za predpokladu, že daný typ poistenia vytvára odkupnú hodnotu.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia, a ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel.

Oprávnená osoba

Osoba(y), ktorú určil poistník, a ktorej má vzniknúť právo na plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo osoby podľa Občianskeho zákonníka. Poistník má právo oprávnenú osobu zmeniť až do vzniku poistnej udalosti prostredníctvom písomného oznámenia doručeného poistiteľovi.

Oslobodenie od platenia poistného

Výhoda, ktorú poskytuje poisťovňa niektorým poisteným vo forme vzdania sa nároku na poistné. Ide najmä o prípady, kedy poistník z dôvodu úplnej a trvalej invalidity nie je schopný vykonávať obchodnú činnosť alebo zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok, takže poisťovňa ho oslobodí od povinnosti platiť poistné. Poistenie zostane však naďalej v platnosti bez zmeny rozsahu poistného krytia.

P
Platenie poistného

Realizácia úhrady ceny za poistenie, ktoré poskytuje poistiteľ poistenému podľa poistnej zmluvy. Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné v deň začiatku poistenia. Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia.

Podiel na trhu

Kvalitatívny ukazovateľ úspešnosti podnikateľského subjektu vo vzťahu k ostatným subjektom podnikajúcim v danej oblasti. Vyjadruje percentuálny podiel podnikateľského subjektu na celkovom objeme obchodu v danej oblasti podnikania.

Podiel na výnose

Časť výnosu dosiahnutého z investovania zodpovedajúcich matematických rezerv rozdelená medzi poistenia, ktoré majú nárok na podiel na výnose.

Poistenec / Poistený

Fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Poistná matematika

Samostatná súčasť finančnej matematiky, ktorej predmetom skúmania je kalkulácia poistného, poistných rezerv, solventnosti poisťovne, zostavovanie úmrtnostných tabuliek a odhady trendov vývoja. Používa hlavne metódy matematickej štatistiky, pravdepodobnostného počtu, zákony aritmetických a geometrických postupností a iné.

Poistná suma

Suma dohodnutá v poistnej zmluve, na základe ktorej sa určuje výška poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistná udalosť

Náhodná udalosť bližšie určená v poistnej zmluve, v prípade vzniku ktorej je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie.

Poistná zmluva

Písomná dohoda medzi poistiteľom a poistníkom, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v dojednanom rozsahu v prípade vzniku poistnej udalosti, a ktorou sa poistník zaväzuje platiť poistné. Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poistiteľa schválené Dozorným orgánom nad poisťovníctvom, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.

Poistné

Cena za poistenie dohodnuté zmluvnými stranami v poistnej zmluve.

Poistné krytie

Súbor údajov, ktoré popisujú možné poistné udalosti a zodpovedajúce poistné plnenia v rámci poistnej zmluvy.

Poistné plnenie

Suma určená na základe poistnej sumy uvedenej v poistke alebo v potvrdzujúcom dodatku, ktorú podľa poistnej zmluvy poskytuje poistiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistné podmienky

Súbor podmienok, ktoré vymedzujú dobu trvania poistenia, poistnú udalosť, rozsah a splatnosť poistného plnenia, ako aj ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poistením. Rozdeľujú sa na všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky.

Poistné rezervy

Peňažné prostriedky poisťovne slúžiace ako zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z uzavretých a spravovaných poistných zmlúv.

Poistné riziko

Možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Poistník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Poistiteľ

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá poisťovacou činnosťou podľa Zákona o poisťovníctve. Ide o subjekt, ktorý na základe uzavretej poistnej zmluvy poskytuje poistenie a vykonáva jeho správu. Poistiteľom môže byť poisťovňa. Záväzky poistiteľa v poistení sú určené poistnou zmluvou.

Potvrdzujúci dodatok (k poistnej zmluve)

Dokument potvrdzujúci vykonanie zmien v poistnej zmluve. Zmeny v poistnej zmluve uvedené v dodatku nadobúdajú účinnosť od dátumu platnosti uvedenom na dodatku.

Pôžička zo základného životného poistenia

Pôžička, ktorá je na základe písomnej žiadosti poskytnutá poistníkovi, a ktorej jedinou zárukou je poistná zmluva a povinný prevod práv z poistnej zmluvy poistníkom na poistiteľa. Môže byť poskytnutá za splnenia predpokladu, že základné životné poistenie má vytvorenú odkupnú hodnotu a poistná zmluva je platná.

Pripoistenie

Poistenie, ktoré rozširuje poistné krytie v rámci poistnej zmluvy o krytie ďalších poistných rizík.

R
Rekonvalescencia

Zotavovanie sa po operácii, chorobe, úraze

Rizikové poistenie

Poistenie, ktoré neobsahuje sporivú zložku, „pokiaľ sa nič nestane, poistné sa nevracia”.

S
Skupinové poistenie

Poistenie skupín poistených, ktoré sa vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov v rámci jednej (tzv. "rámcovej") poistnej zmluvy. V Amslico sa týmito formami poistenia zaoberá Oddelenie skupinového a úrazového poistenia.

T
Trvalá invalidita následkom úrazu

Telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia našej spoločnosti - tento pojem nie je totožný s pojmom "invalidita" používaným v sociálnom zabezpečení.

Ú
Úmrtie

Zastavenie dôležitých funkcií ľudského tela, najmä zastavenie srdcovej činnosti, ktorej následkom je obmedzenie a zastavenie činnosti mozgu. Úmrtie môže byť spôsobené chorobou alebo následkom úrazu.

Úraz

Porucha zdravia, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia určitých vonkajších vplyvov po určitý čas. Môže pritom ísť o dočasnú alebo trvalú poruchu telesného alebo duševného zdravia. Úraz sa obvykle definuje ako neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily poisteného.

V
Vstupný vek

Vek poisteného v deň začiatku poistenia. Je to vek, ktorý poistený dovŕšil v deň svojich posledných narodenín, ktoré predchádzali dňu začiatku poistenia.

Z
Začiatok poistenia

Termín vzniku povinnosti poistiteľa plniť a jeho práva na poistné. Je uvedený v poistke alebo potvrdzujúcom dodatku.

Zisk

Kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti podniku. Vyčísľuje sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.