Skip Navigation

Poistná udalosť

Rozumieme, že sa momentálne môžete nachádzať v nepríjemnej situácii, ktorá na Vás pôsobí stresujúco. Na tejto stránke nájdete základné informácie, ako postupovať pri nahlásení poistnej udalosti.

Ako podať hlásenie poistnej udalosti?

Pre doručenie Poistného hlásenia máte na výber tieto možnosti:

Doručenie Poistného hlásenia prostredníctvom e-mailu, z dôvodu Vašej bezpečnosti, neodporúčame.

 • Poštou alebo osobne: 

  Ak Vám nevyhovuje elektronické nahlásenie poistnej udalosti, zašlite nám podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie, spolu so všetkými požadovanými dokumentami týkajúcimi sa daného poistného hlásenia, v čo najkratšom čase a pomôžete tým urýchlit celý proces vybavenia poistného hlásenia.
  • Písomne: prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu, ktorá je uvedená nižšie
  • Osobne: na adresu, ktorá je uvedená nižšie
  • Môžete taktiež kontaktovať svojho finančného agenta, ktorý Vám môže byť nápomocný pri celom procese.

Napíšte nám

Korešpondenčná adresa:

MetLife
Pribinova 10
811 09 Bratislava

 

Zavolajte nám

Služby klientom: +421 2 59 363 111

Spojovateľka: +421 2 59 363 225

Fax: +421 2 59 363 255

 

Pošlite email

 

Vyberte si jeden z nižšie uvedených typov poistných hlásení a nájdete zoznam dokumentov, ktoré je potrebné predložiť. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v niektorých prípadoch môžete byť po predložení poistného hlásenia požiadaný o zaslanie ďalších doplňujúcich dokumentov.

 • Podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • Kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou
 • Podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Originály všetkých poistných zmlúv, vrátane priepisov návrhov na uzavretie poistenia.
 • Kópiu úmrtného listu.
 • Kópiu listu o prehliadke mŕtveho.
 • Kópie všetkých lekárskych správ súvisiacich s poistným hlásením, vrátane lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií.
 • Kópiu záverečnej správy z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v zdravotníckom zariadení.
 • Kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.
 • Podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené Vaším ošetrujúcim lekárom.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu.
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby.
 • V prípade ste boli uznaní za invalidného, kópiu Rozhodnutia a kópiu Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej Vám bola priznaná invalidita.
 • Podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené Vaším ošetrujúcim lekárom.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu.
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby.
 • Potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred vznikom poistnej udalosti.
 • Podrobne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok“ (Poistné hlásenie), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Originály všetkých účtov a potvrdeniek o vynaložených nákladoch.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu.
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby.
 • Kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.

V prípade akéhokoľvek poistného hlásenia z poistenia Credit Life (poistenie splátok a faktúr) je potrebné predložiť:

 • Podrobne vyplnené tlačivo "Poistné hlásenie CREDIT LIFE-ME" alebo  "Poistné hlásenie CREDIT LIFE-MEI" (Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Kópiu Prihlášky do poistenia.
 • Úradne overenú kópiu Vášho dokladu totožnosti (Občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť) alebo Vášho rodného listu.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu.
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.

(Požiadavka na zaslanie lekárskych správ neplatí v prípade poistného hlásenia z dôvodu nedobrovoľnej straty zamestnania)

V prípade úmrtia naviac blízka osoba predkladá:

 • Úradne overenú kópiu úmrtného listu.
 • Kópiu Listu o prehliadke mŕtveho.
 • Kópiu záverečnej správy z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v zdravotníckom zariadení.

V prípade Úplnej trvalej invalidity je naviac potrebné predložiť:

 • Lekársku správu detailne popisujúcu Váš súčasný zdravotný stav.
 • Dôkaz o Vašom riadnom zamestnaní v deň úrazu alebo v prvý deň choroby, ktoré boli príčinou Vašej úplnej trvalej invalidity.
 • Kópiu Rozhodnutia a kópiu Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej Vám bola priznaná invalidita.

V prípade Úplnej dočasnej invalidity je naviac potrebné predložiť:

 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené Vaším ošetrujúcim lekárom.
 • Kópiu oznámení o úhrade dávok dôchodkového poistenia alebo iných sociálnych dávok, ktoré dostávate v súvislosti s Vašou úplnou dočasnou invaliditou od jej začiatku.
 • Ak ste zamestnaný: kópiu pracovnej zmluvy a potvrdenie od Vášho zamestnávateľa potvrdzujúce skutočnosť, že nevykonávate prácu v dôsledku Vašej úplnej dočasnej invalidity.
 • Ak ste podnikajúca fyzická osoba: kópiu dokladu o oprávnení podnikať a Vašej poslednej úhrady dávok sociálneho poistenia a dane z príjmu.

V prípade Nedobrovoľnej straty zamestnania je naviac potrebné predložiť:

 • Kópiu Vašej pracovnej zmluvy potvrdzujúcej, že ste boli naposledy zamestnaný na dobu neurčitú (pri ďalších poistných udalostiach môže byť aj na dobu určitú) u jedného zamestnávateľa v súkromnom alebo verejnom sektore s najmenej 30 hodinovým týždenným pracovným časom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo u dvoch zamestnávateľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov.
 • Kópiu výpovede danej Vám zamestnávateľom s uvedením jej dôvodu (iba § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce).
 • Kópiu príslušného potvrdenia o Vašom zaradení do evidencie nezamestnaných na príslušnom úrade práce.
 • Kópiu príslušného rozhodnutia o tom, že Vám bola priznaná podpora v nezamestnanosti alebo iné dávky sociálneho charakteru štátnej sociálnej podpory nahrádzajúce podporu v nezamestnanosti.
 • Vaše čestné prehlásenie, že ste neodmietli inú vhodnú prácu, resp. zamestnanie ponúknuté Vám Vašim posledným zamestnávateľom, že Vašim posledným zamestnávateľom nebola Vám blízka osoba, že ste neboli jeho väčšinovým akcionárom, ani členom predstavenstva alebo členom dozornej rady.

Ak si chcete uplatniť nárok na poskytnutie asistenčných služieb prostredníctvom asistenčnej centrály, Vašu poistnú udalosť nahláste, prosím, bezodkladne telefonicky na číslo :

 1. + 421 2 2051 0811 (platí pre poistenia Kamarát Snoopy a Garancia Plus)
 2. + 421 2 2051 0812 (platí pre poistenie HYPOFIX)

Tieto čísla sú Vám k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pri kontaktovaní asistenčnej centrály oznámte nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia poisteného alebo poisteného dieťaťa;
 • číslo poistnej zmluvy;
 • kontaktné telefónne číslo;
 • miesto, kde sa poistené dieťa alebo poistený nachádza;
 • popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia poistnej udalosti;
 • prípadne ďalšie informácie, o ktoré pracovníci asistenčnej centrály požiadajú a ktoré s poistnou udalosťou súvisia.

 

To, či máte nárok na uvedené asistenčné služby, je uvedené vo Vašej poistnej zmluve, resp. v poistke.