Skip Navigation

Skupinové životné alebo úrazové poistenie

Skupinové životné poistenie

Hlavné výhody:

 • Zabezpečenie zamestnancov a ich blízkych v prípade smrti, choroby, úrazov a ich následkov
 • Rizikový produkt bez sporiacej zložky
 • Vhodný doplnok k zákonnému poisteniu zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania
 • Jednoduchá administratíva (jednou zmluvou poistená skupina zamestnancov)
 • Celosvetová platnosť 24 hodín 365 dní v roku aj mimo pracovnej aktivity
 • Vyššie poistné limity bez skúmania zdravotného stavu
 • Výrazne nižšia cena ako u individuálneho poistenia
 • Prehľadné a zrozumiteľné poistné podmienky

Skupinové úrazové poistenie

Hlavné výhody:

 • Úrazové poistenie je lacnejšou a administratívne jednoduchšou variantou poistného krytia zamestnancov, ktorých kryje v prípade smrti, invalidity alebo menších úrazov
 • Vhodný doplnok k zákonnému poisteniu zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania
 • Jednoduchá administratíva (jednou zmluvou poistená skupina zamestnancov)
 • Celosvetová platnosť 24 hodín 365 dní v roku aj mimo pracovnej aktivity, účinnosť a územná platnosť poistenia sa však dá nastaviť podľa želania klienta
 • Poistením vieme kryť zamestnancov, členov organizácií, nemenovaných návštevníkov, alebo posádku vozidla
 • Výrazne nižšia cena ako u individuálneho poistenia
 • Prehľadné a zrozumiteľné poistné podmienky

Poistné sumy

Násobky platov Poistné sumy sú stanovené ako násobky platov (napr. ako ročný alebo dvojročný príjem zamestnanca).
Fixné poistné sumy Poistná suma je stanovená jednotne pre všetky poistené osoby.
Kategórie Poistník môže rozdeliť poistených do viacerých kategórií s odlišnými poistnými sumami a krytím, napr. podľa pozície zamestnanca v spoločnosti alebo podľa rizikovosti danej pozície. Poistné sumy môžu byť stanovené ako násobok platu alebo fixne (napr. zamestnanci vrcholového manažmentu môžu mať poistné sumy stanovené na 2x ročný príjem a ostatní zamestnanci môžu byť poistení na 1x ročný príjem alebo obchodní zástupcovia môžu byť poistení na 50 000 € a administratíva na 25 000 €).

Poistné plnenie

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení šetrenia. Poistné plnenie je vyplatené poistenému, alebo v prípade smrti poisteného - oprávnenej osobe. Oprávnené osoby sú definované v Očianskom zákonníku, je možné si ich však aj zmeniť. 

Na stiahnutie

Viac informácií o skupinovom životnom a úrazovom poistení vám radi poskytnú priamo zástupcovia tohto oddelenia.

Janka Dekyská

Employee Benefits Executive
jdekyska@metlife.sk

Tomáš Zachar

Employee Benefits Sales Executive
tzachar@metlife.sk

Informácie a opisy, ktoré stránka obsahuje, nemusia nevyhnutne predstavovať úplné popisy všetkých výnimiek alebo podmienok vzťahujúcich sa na produkty a služby, ale ich cieľom je poskytnúť všeobecné informácie.

Skupinové poistné zmluvy sa môžu líšiť v obmedzeniach, vo výlukách, v limitoch a iných podmienkach.