Skip Navigation

Informácie o udržateľnom financovaní

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní“)

Skupina MetLife zaviedla niekoľko politík týkajúcich sa environmentálnych a sociálnych oblastí ako aj oblasti správy a riadenia (ESG) a udržateľného financovania. MetLife Investment Management – platforma na riadenie investícií skupiny MetLife, ktorá riadi určité investičné aktíva v mene MetLife a jej klientov, ktorí uzavreli životné poistné zmluvy – zverejnila Investičnú politiku pre ESG (dostupná na https://investments.metlife.com/about/esg-integration/). Aktuálnu správu skupiny MetLife o udržateľnosti nájdete na https://sustainabilityreport.metlife.com/report/.

MetLife však momentálne nezačleňuje riziká spojené s udržateľnosťou do svojich investičných rozhodovacích procesov, a ani nezohľadňuje negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v spojení s investičnými produktami založenými na poistení (IBIP), ktoré sú investičnými životnými poisteniami (IŽP).

To je v zásade spôsobené tým, že investičné portfóliá, ktoré sú súčasťou produktov IŽP, sú riadené predovšetkým externými správcovskými spoločnosťami. MetLife sa spolieha na odborné vedomosti týchto externých správcovských spoločností pri výbere a sledovaní súvisiacich investícií (vrátane environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (ESG)), avšak externé správcovské spoločnosti neboli povinné zverejňovať informácie o rizikách alebo faktoroch udržateľnosti v spojení s danými investíciami pred dátumom účinnosti Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Akonáhle externé správcovské spoločnosti tieto informácie zverejnia, MetLife bude môcť posúdiť a zvážiť negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v súvislosti s produktami IŽP.

MetLife má zavedenú politiku odmeňovania, ktorá sa riadi Článkom 275 Nariadenia 2015/35/EÚ („Delegované nariadenie Solventnosť II“). Politika odmeňovania MetLife však momentálne neobsahuje informácie o tom, do akej miery je v súlade so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť, keďže tieto neboli začlenené do investičných rozhodovacích procesov MetLife v spojení s produktami IŽP (z dôvodov uvedených vyššie).

Informácie o udržateľnom financovaní k stiahnutiu

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe Designated Activity Company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).