Skip Navigation

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť

Informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní” alebo „SFDR“)

Skupina MetLife sa zaviazala prispievať k udržateľnosti. MetLife, Inc., hlavná materská spoločnosť Spoločnosti, bola prvou poisťovňou v USA, ktorá sa stala signatárom Globálneho paktu OSN. Spoločnosť MetLife, Inc. je zastúpená v indexe udržateľnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index - DJSI), ktorému odovzdáva každoročné hodnotenie udržateľnosti spoločnosti v rámci projektu zverejňovania uhlíkových emisií (Carbon Disclosure Project - CDP). Spoločnosť MetLife zosúladila svoje výročné správy o udržateľnosti prostredníctvom výročnej správy o globálnej udržateľnosti spoločnosti MetLife s Globálnou iniciatívou pre podávanie správ (Global Reporting Initiative), Radou účtovných štandardov pre udržateľnosť a Pracovnou skupinou pre finančné informácie súvisiace so zmenou klímy.

MetLife Investment Management (MIM), platforma pre inštitucionálnu správu skupiny MetLife, je zodpovedná za správu všeobecných aktív skupiny MetLife vrátane aktív Spoločnosti (ktoré predstavujú portfólio investičných aktív, ktoré má Spoločnosť k dispozícii na plnenie svojich záväzkov z poistenia), ako aj za niektoré aktíva investičných produktov Spoločnosti založených na poistení. Platforma MIM je signatárom Princípov zodpovedného investovania Principles for Responsible Investment (PRI) a členom siete Global Impact Investing Network (GIIN).

Informácie o politikách v oblasti integrácie rizika udržateľnosti do procesu rozhodovania o investíciách a o politikách v oblasti náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom na faktory udržateľnosti

Spoločnosť je presvedčená, že informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch (principal adverse impacts - PAI) na faktory udržateľnosti ovplyvňujú výkonnosť investícií a sú dôležité pre efektívne riadenie rizika a plnenie investičných cieľov. Proces náležitej starostlivosti v oblasti investícií, ktorý MIM vykonáva v mene Spoločnosti, zahŕňa preskúmanie významných environmentálnych, sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa oblasti správy a riadenia (environmental, social and governance (ESG)), vrátane nasledovných faktorov:

Environmentálne faktory

Záležitosti týkajúce sa otázok životného prostredia sú identifikované a prediskutované s cieľom určiť vplyv emitentov na životné prostredie (vrátane ovzdušia, vody, ochrany pôdy, zmeny podnebia a využívania zdrojov) a riziko, ktoré tieto otázky predstavujú pre úverový profil alebo obchodné operácie. MIM v mene Spoločnosti taktiež hodnotí potenciálne záväzky emitenta vyplývajúce z jeho vplyvov na životné prostredie vrátane platieb týkajúcich sa pokút uložených vládnymi orgánmi, rizika sporov alebo budúcich požiadaviek na súvisiace výdavky.

Sociálne faktory

Vyhodnocovanie otázok súvisiacich s pracovnými nepokojmi, ochrany zdravia a bezpečnosti, dodržiavania pracovných predpisov a všeobecných pracovných vzťahov a podmienok. Posudzuje tiež riziká spojené s bezpečnosťou a vhodnosťou výrobkov, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti mali udržateľnú obchodnú činnosť. To, ako spoločnosť riadi vzťahy so svojimi zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých pôsobí, je pre investičnú analýzu rozhodujúce.

Faktory týkajúce sa správy

Dôsledné posúdenie diverzity, nezávislosti a kvalifikácie riadiacich orgánov a riadiacich tímov spoločnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli spoločnosti pripravené čeliť budúcim rizikám a konať v najlepšom záujme podniku, akcionárov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán, so zameraním na identifikáciu riadiacich tímov, ktoré jasne a dôsledne poskytujú informácie týkajúce sa faktorov ESG, ktoré sú dôležité pre ich príslušné obchodné aktivity.

Riadenie rizík je zakorenené v kultúre MIM a integrované do celej organizácie. Keď MIM hodnotí investičné príležitosti v mene Spoločnosti, úvahy v oblasti ESG sú nevyhnutnou súčasťou procesu náležitej starostlivosti a Spoločnosť je presvedčená, že dodržiavanie správnych postupov v oblasti ESG môže minimalizovať finančné riziko, napríklad, rozpory vyvolané stratou zákazníkov, pokutami, sankciami a nákladmi na čistenie životného prostredia. Relevantné riziká ESG a hodnotenie rizika ESG, v prípade ak sú relevantné, sú zahrnuté ako súčasť celkového hodnotenia rizika.

V zmysle článku 4 nariadenia SFDR Spoločnosť v súčasnosti neuchováva komplexné údaje týkajúce sa PAI. Spoločnosť sa však v súčasnosti zameriava na identifikáciu a implementáciu podrobnejších metodík zhromažďovania a vykazovania údajov PAI do januára 2022.

Aktívne zapojenie a zoznamy vylúčených investícií

Spoločnosť a MIM sú presvedčené, že aktívna spolupráca s vedením spoločnosti je kľúčom k riadeniu investičného rizika. Investiční analytici často komunikujú a zapájajú sa do diskusií s vrcholovým manažmentom spoločnosti počas počiatočného procesu náležitej starostlivosti a v rámci procesu monitorovania portfólia. Pokračujúci dialóg pomáha zvyšovať povedomie o udržateľných obchodných postupoch.

Okrem toho MIM zaviedla niekoľko zoznamov vylúčených investícií pre všeobecné aktíva Spoločnosti. Tieto zoznamy vylúčených investícií sa vzťahujú na útočné a kontroverzné zbrane, tabak, ako aj na určité investície v oblasti tepelnej energie týkajúcej sa uhlia.

Rozhodnutie implementovať tieto zoznamy vylúčených investícií je najnovšou kapitolou v obsiahlejšom príbehu Spoločnosti týkajúcej sa problematiky udržateľnosti. Aj keď Spoločnosť vždy investovala zodpovedne, tieto zoznamy vylúčených investícií sú v súlade so zvýšeným zameraním spoločnosti MetLife na udržateľnosť na všetkých úrovniach v celej organizácii. Ďalšie podrobné informácie o zoznamoch vylúčených investícií Spoločnosti nájdete na našej webovej stránke: https://www.metlife.com/ sustainability/data/policies-codes

Ďalšie informácie o zodpovednom investovaní MIM sú k dispozícií vo výročnej správe o globálnej udržateľnosti skupiny MetLife, ktorá je prístupná na našej webovej stránke: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/

Politiky zapájania Spoločnosti týkajúce sa akcionárov, ktoré popisujú, ako Spoločnosť začlenila zapájanie akcionárov do svojej investičnej stratégie, sú prístupné aj na našej webovej stránke: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/

Informácie o politikách v oblasti integrácie rizika udržateľnosti do procesu rozhodovania o investíciách a o politikách v oblasti náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom na faktory udržateľnosti, pri výbere správcu

Mnoho podkladových aktív v investičných produktoch Spoločnosti založených na poistení spravujú externé správcovské spoločnosti.

Tímy EMEA pre správu fondov a dohľad nad investičnými manažérmi skupiny MetLife sú zodpovedné za výber a monitorovanie externých správcovských spoločnosti. Výber a monitorovanie zvyčajne zahŕňa hodnotenie výkonnosti (absolútny aj relatívny základ oproti referenčným hodnotám a skupinám podobných subjektov) spolu s kvalitatívnymi faktormi (ako je kvalita investičného procesu, celková sila pôsobenia tímu a funkčné obdobie manažérov). Tieto tímy nedávno aktualizovali proces výberu a monitorovania fondov tak, aby obsahoval aj hodnotenie faktorov udržateľnosti.

Aktualizovaný proces využíva súčasné a historické údaje súvisiace s ESG pomocou informácií o externých dodávateľoch. Analytici hodnotia údaje o ESG každej stratégie alebo fondu na absolútnom aj relatívnom základe (oproti skupinám podobných subjektov) a v prípade potreby (napríklad pre tie fondy, ktoré majú v danom období najnepriaznivejšie hodnotenie vplyvu alebo vykazujú negatívne trendy ESG), sa spoja sosprávcovskými spoločnosťami, aby im pomohli porozumieť ich procesom ESG a zlepšili následné hodnotenie.

Okrem toho bolo do žiadosti o informácie spoločnosti MetLife doplnených niekoľko otázok týkajúcich sa ESG, ktoré sa zasielajú správcovským spoločnostiam a následné odpovede sa považujú za súčasť celého rozhodovacieho procesu.

Tento proces nevylučuje fondy na základe hodnotení ESG a zohľadňuje výzvy, ktorým čelia menšie správcovské spoločnosti a správcovské spoločnosti, ktoré nemajú dostatočné finančné zdroje, s obmedzenými alebo žiadnymi hlásenými faktormi ESG. Spoločnosť však podporuje správcovské spoločnosti, s ktorými spolupracuje, aby s vynaložením maximálneho úsilia časom dosiahli pokrok pri podávaní správ týkajúcich sa ESG.

Informácie o politikách odmeňovania

Filozofia odmeňovania spoločnosti MetLife sa vzťahuje na rámec riadenia rizík spoločnosti a procesy spoločnosti vrátane toho, ako program odmeňovania spoločnosti MetLife zabraňuje tomu, aby boli riadiaci pracovníci motivovaní k podstupovaniu nadmerných rizík. Rámec riadenia rizík, riadenie spoločnosti, procesy v oblasti ľudských zdrojov a obstarávania zahŕňajú zohľadnenie rizík udržateľnosti. Spoločnosť je preto presvedčená, že jej politika odmeňovania je v súlade so začlenením rizík udržateľnosti. Politika odmeňovania Spoločnosti bola aktualizovaná tak, aby zohľadňovala súlad politiky s integráciou rizík udržateľnosti. Táto aktualizovaná verzia politiky bude účinná od 1. januára 2023.

 

Informácie o udržateľnom financovaní k stiahnutiu

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe Designated Activity Company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).