Skip Navigation

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa poistenia, ako aj produkty a služby MetLife.

Často kladené otázky súvisiace s COVID-19
Akým spôsobom vás môžem kontaktovať ak mám nejaké otázky k mojej poistnej zmluve? Collapsed Expanded

Môžete nás kontaktovať telefonicky na tel.č. +421 259 363 111, prostredníctvom zákazníckej zóny ako registrovaný klient,(registrácia cez https://www.mojmetlife.sk/zz/registracia), kde nájdete informácie o svojej poistnej zmluve, alebo e-mailom na metlife@metlife.sk.

V akom čase vás môžem kontaktovat? Collapsed Expanded

Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - 16:30 hod.

Akým spôsobom môžem zmeniť adresu v poistnej zmluve v prípade, že žiadosť poštou zasielať nechcem/nemôžem? Collapsed Expanded

O zmenu adresy je možné požiadať aj prostredníctvom zákazníckej zóny (ako registrovaný klient vyplnením tlačiva), prípadne telefonicky (hovory sú zaznamenávané). O zmenu adresy môže požiadať iba poistník.  Žiadosť zaslanú e-mailom žiaľ nie je možné akceptovať.

Ako postupovať v prípade nahlásenia poistnej udalosti ak žiadosť poštou zasielať nechcem/nemôžem? Collapsed Expanded

Poistnú udalosť je možné nahlásiť online prostredníctvom tejto stránky.

Žiadosť o poistné plnenie zaslanú e-mailom žiaľ nie je možné akceptovať.

Ak vyžadujete môj overený podpis na žiadosti (pri výplate finančných prostriedkov nad 5.000,- EUR), kde si mám dať overiť podpis, keď norári, matriky majú zatvorené? Collapsed Expanded

Niektoré notárske úrady a matriky v obmedzenom režime pracujú. V prípade, že požadovaný overený podpis na žiadosti nebude, vyplatenie finančných prostriedkov bude uskutočnené prostredníctvom Poštovej banky/pošty.

Akceptujete zaslanie žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy e-mailom ak žiadosť poštou zasielať nechcem/nemôžem? Collapsed Expanded

Žiadosť zaslanú e-mailom žiaľ nie je možné akceptovať. Žiadosť o zrušenie zmluvy je možné zaslať aj prostredníctvom zákazníckej zóny (ako registrovaný klient). Pri výplate finančných prostriedkov nad 5.000,- EUR na účet v banke, je potrebné zaslať poštou žiadosť s overeným podpisom (na matrike, u notára).

Akceptujete zaslanie žiadosti o zmenu v poistnej zmluve e-mailom ak žiadosť poštou zasielať nechcem/nemôžem? Collapsed Expanded

Žiadosť zaslanú e-mailom z osobnej e-mailovej adresy nie je možné akceptovať. Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve je možné zaslať aj prostredníctvom zákazníckej zóny ako registrovaný klient (okrem žiadostí pri ktorých sa vyžaduje overený podpis – zmena poistníka, zmena oprávnenej osoby).

Otázky a odpovede súvisiace s poistným krytím v súvislosti s vírusom Covid 19 v rámci nášho životného poistenia, poistenia úrazu a/alebo choroby a cestovného poistenia. Collapsed Expanded

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s poistným krytím v súvislosti s vírusom Covid 19 nájdete tu.

Životné poistenie
Ako sa zhodnocujú finančné prostriedky klientov v tradičných produktoch životného poistenia? Čo je to podiel na výnose? Collapsed Expanded

V prípade tradičných produktov životného poistenia sa pri dojednaní poistenia stanoví výška poistného a výška poistnej sumy, pričom tieto hodnoty poisťovňa garantuje počas celého trvania poistenia. Na to, aby poisťovňa mohla tieto garantované záväzky splniť, musí vytvárať príslušné matematické rezervy a zhodnocovať ich podľa technickej úrokovej miery uvedenej na poistke. Inými slovami, v prípade tradičných produktov životného poistenia, poisťovňa garantuje zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov technickou úrokovou mierou.

Ak poisťovňa zhodnotí matematické rezervy vyššou úrokovou mierou ako je technická úroková miera, klient získava časť príjmu z investícií – podiel na výnose. Podiel na výnose sa začína tvoriť na konci kalendárneho roku, ktorý nasleduje po prvom výročí začiatku poistenia. Základom pre jeho stanovenie je investovaná matematická rezerva. Podiel na výnose je pripočítaný na účet klienta ku koncu každého kalendárneho roku. Nárok na podiel na výnose vzniká v deň tretieho výročia dňa dojednaného ako začiatok poistenia.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania? Collapsed Expanded

V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby: 

  1. manžel alebo manželka poisteného, ak ich niet
  2. deti poisteného, ak ich niet 
  3. rodičia poisteného, ak ich niet
  4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, ak ich niet 
  5. dedičia poisteného.
Ako sa vypláca poistné plnenie maloletým oprávneným osobám? Collapsed Expanded

Klient má v poistnom návrhu možnosť uviesť, či chce poistné plnenie vinkulovať na bankový účet do plnoletosti maloletej osoby alebo vyplatiť k rukám zákonného zástupcu v prospech maloletej oprávnenej osoby. Poisťovňa potom postupuje v súlade s týmto vyhlásením.

Ako oslobodzujeme od platenia poistného? Collapsed Expanded

Možnosť len pre klientov, ktorí majú zakúpené "Pripoistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného", resp. "Pripoistenie v prospech detí". Klient musí byť najmenej 6 mesiacov neschopný vykonávať akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Klienta oslobodíme od prvého poistného nasledujúceho po začiatku takejto neschopnosti. Oslobodenie ukončíme po ukončení takejto neschopnosti. T.j. dátum splatnosti poistného, od ktorého ho máme oslobodiť, musí spadať do obdobia tejto neschopnosti. Ak klient už zaplatil poistné, od ktorého mohol byť oslobodený, toto poistné mu vrátime. Oslobodenie sa vzťahuje len na neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, resp. úrazu, ktoré nastali až po začiatku poistenia.

Úrazové poistenie
Čo je trvalá invalidita následkom úrazu? Collapsed Expanded

Pojem "trvalá invalidita následkom úrazu" znamená telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia našej spoločnosti - tento pojem nie je totožný s pojmom "invalidity" používaným v sociálnom zabezpečení. 

Pod trvalou invaliditou následkom úrazu sa myslí buď anatomická alebo funkčná strata, nie napr. estetické vady. Anatomické straty sa môžu ohodnotiť takmer hneď po úraze, funkčné straty až po uplynutí 365 dní od úrazu.