Skip Navigation

Informácie pre klientov

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 Osoba poverená za ochranu osobných údajov v MetLife

Meno: Emma
Priezvisko: Cramp
e-mail: emma.cramp@metlife.com

 

Poistenie

 

Poistenie

 

Poistenie

 

Poistenie

potrebné dokumenty

Poistenie

potrebné dokumenty

Viac informácií nájdete tu.

Stanovená percentuálna úroková miera pre úrok z pôžičky ako aj pre úrok z automatickej pôžičky v súlade s Osobitnými poistnými podmienkami pre Základné životné poistenie je vo výške 9,5 % ročne.

Hodnota Indexu je určená poisťovateľom každý rok vždy 31. októbra, a to na základe parametra dohodnutého v poistnej zmluve. Tento index sa bude vzťahovať na všetky poistné zmluvy s výročným dátumom medzi 1. januárom a 31. decembrom nasledujúceho roku.

Aktuálna hodnota indexu pre rok 2023 je 10 %.

  1. Poplatok za vystavenie duplikátu poistky/dodatku/finančného stavu poistenia a poistných podmienok – 10 €
  2. Zrušenie poistenia so zníženou poistnou sumou – 15 €

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej len ako „MetLife“) zverejňuje výšku deklarovaného výnosu pre Fond GARANT  v zmysle Článku 1 Osobitných poistných podmienok pre Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom/Investičné životné poistenie (OPP INVMF) a v zmysle Osobitných poistných podmienok pre investičné životné poistenie (OPP EL, OPP IŽP).

V súlade s vyššie uvedeným MetLife stanovuje:

1.     Obdobie platnosti deklarovaného výnosu: od 01.01.2018 do nasledujúcej zmeny  („Obdobie V.“);

2.     Výšku deklarovaného výnosu Fondu GARANT pre Obdobie V. : 0,5% ročne.

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Čísla účtov pre uhradenie poistného za ŽIVOTNÉ, INVESTIČNÉ alebo ÚRAZOVÉ poistné zmluvy:

Citibank:
IBAN: SK23 8130 0000 0011 0001 0606
BIC (SWIFT): CITISKBA

Citibank:
IBAN: SK71 8130 0000 0011 0001 0809
BIC (SWIFT): CITISKBA

Tatra banka:
IBAN SK23 1100 0000 0026 2074 0949
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Číslo účtu pre uhradenie poistného za CESTOVNÉ poistenie:

Citibank:
IBAN: SK33 8130 0000 0011 0208 0018
BIC (SWIFT): CITISKBA

Dôležité: platby je možné uhradiť na bankový účet VÝLUČNE formou BANKOVÉHO PREVODU, pričom hlavný identifikátor poistnej zmluvy je správne uvedený variabilný symbol (VS), t.j. číslo návrhu na uzavretie poistenia alebo číslo poistnej zmluvy.

Nepoužívajte tieto údaje pre vyplnenie prázdneho poštového poukazu. Pokiaľ však máte s poisťovateľom dohodnuté zasielanie poštových poukazov, tieto Vám zašleme vyplnené so všetkými potrebnými údajmi, vrátane jedinečného čiarového kódu a v dostatočnom predstihu pred dátumom splatnosti.

V prípade nejasností ohľadom uhrádzania poistného, prosím, kontaktujte naše kontaktné centrum.