Skip Navigation

Informácie pre klientov

Informácie pre klientov o spracúvaní a ochrane osobných údajov Collapsed Expanded
Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 

Informácie pre klientov

 Osoba poverená za ochranu osobných údajov v MetLife

Meno: Emma
Priezvisko: Cramp
e-mail: emma.cramp@metlife.com

 

Poistenie Credit Life Collapsed Expanded
Poistenie

 

Poistenie

 

Poistenie

 

Poistenie

potrebné dokumenty

Poistenie

potrebné dokumenty

Spôsob vybavovania sťažností Collapsed Expanded
  1. Poistník, poistený a/alebo oprávnené osoby môžu podať písomne alebo elektronicky sťažnosť týkajúcu sa poistnej zmluvy, ktorá sa na nich vzťahuje.
  2. Sťažnosť musí byť zaslaná doporučene na adresu sídla Poisťovateľa alebo na emailovú adresu: metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovateľ bude informovať sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti.
  3. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, Poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.
Stanovená výška úrokovej miery pôžičky a automatickej pôžičky Collapsed Expanded

Stanovená percentuálna úroková miera pre úrok z pôžičky ako aj pre úrok z automatickej pôžičky v súlade s Osobitnými poistnými podmienkami pre Základné životné poistenie je vo výške 9,5 % ročne.

Poplatky Collapsed Expanded
  1. Poplatok za vystavenie duplikátu poistky/dodatku/finančného stavu poistenia a poistných podmienok – 10 €
  2. Zrušenie poistenia so zníženou poistnou sumou – 15 €
Zverejnenie informácie ohľadom deklarovaného výnosu pre fond garant Collapsed Expanded

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej len ako „MetLife“) zverejňuje výšku deklarovaného výnosu pre Fond GARANT  v zmysle Článku 1 Osobitných poistných podmienok pre Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom/Investičné životné poistenie (OPP INVMF) a v zmysle Osobitných poistných podmienok pre investičné životné poistenie (OPP EL, OPP IŽP).

V súlade s vyššie uvedeným MetLife stanovuje:

1.     Obdobie platnosti deklarovaného výnosu: od 01.01.2018 do nasledujúcej zmeny  („Obdobie V.“);

2.     Výšku deklarovaného výnosu Fondu GARANT pre Obdobie V. : 0,5% ročne.

Verejný prísľub pre vybrané druhy poistenia Collapsed Expanded
Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Verejný prísľub

 

Čísla účtov pre uhradenie poistného Collapsed Expanded

Citibank:
IBAN: SK23 8130 0000 0011 0001 0606
BIC (SWIFT): CITISKBA

Tatra banka:
IBAN SK23 1100 0000 0026 2074 0949
BIC (SWIFT): TATRSKBX