Skip Navigation

Informácie súvisiace s udržateľnosťou

Účastník finančného trhu, spoločnosť MetLife Europe d.a.c. (ďalej len „Spoločnosť“) je životná poisťovňa založená a registrovaná v Írsku. Jej írske registračné číslo je 415123.
 

ÚVOD

Spoločnosť si dáva za cieľ plniť požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb (ďalej len „SFDR“), a preto zverejňuje:

A. informácie o svojich politikách začleňovania rizík týkajúcich sa udržateľnosti do procesov investičného rozhodovania (v súlade s článkom 3 SFDR), a

B. informácie o tom, ako sú zásady odmeňovania Spoločnosti konzistentné so začleňovaním rizík týkajúcich sa udržateľnosti (v súlade s článkom 5 SFDR).
 

A. POLITIKY SPOLOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZAČLEŇOVANIA RIZÍK TÝKAJÚCICH SA UDRŽATEĽNOSTI DO PROCESOV INVESTIČNÉHO ROZHODOVANIA

Riadenie rizík je zakorenené v kultúre MetLife a je integrované do celej organizácie. Pri hodnotení správcov fondov, Spoločnosť pozerá na ESG aspekty ako na kľúčovú súčasť procesu due diligence. Spoločnosť verí, že dodržiavanie zásad zodpovedného investovania v oblasti ESG správcami fondov, umožňuje Spoločnosti minimalizovať finančné riziká, ako sú kontroverzie spôsobené stratou zákazníkov, pokuty, sankcie a náklady na nápravu životného prostredia. Relevantné ESG riziká a hodnotenie ESG rizík sú podľa potreby súčasťou priebežnej celkovej hodnotiacej rizikovej analýzy fondov spravovaných správcami fondov, v rámci ktorej je tiež posúdená vhodnosť správcov fondov ako investičných partnerov pre Spoločnosť.

Riziko udržateľnosti je definované ako udalosť alebo stav v oblasti životného prostredia (environmentálne), spoločenskej zodpovednosti (sociálnej) a oblasti správy a riadenia (governance) (ďalej spoločne len „ESG riziká“), ktorých výskyt by mohol mať reálne alebo aj potenciálne významný nepriaznivý vplyv na hodnotu investície.

ESG riziká, ktoré Spoločnosť posudzuje v súvislosti s fondmi spravovanými príslušnými správcami fondov sú:

Environmentálne záležitosti týkajúce sa otázok životného prostredia sú identifikované na posúdenie potenciálnych dopadov na životné prostredie (vrátane ovzdušia, vody a zmien klímy).

Sociálne faktory: Spoločnosť vyhodnocuje otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a všeobecných pracovných podmienok. Rovnako preveruje riziká spojené s bezpečnosťou výrobkov, aby pomohla zabezpečiť udržateľné obchodné operácie.

Faktory týkajúce sa správy: Spoločnosť hodnotí rozmanitosť predstavenstiev spoločností, do ktorých investujú správcovia fondov s cieľom zabezpečiť, že spoločnosti sú pripravené čeliť budúcim rizikám a konať v najlepšom záujme ich podnikov, akcionárov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán, a konzistentne oznamovať informácie týkajúce sa faktorov ESG dôležitých pre ich príslušné podnikanie.
 

B. INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH ODMEŇOVANIA V RÁMCI ZAČLEŇOVANIA RIZÍK UDRŽATEĽNOSTI

(Aj napriek tomu, že Spoločnosť nepristúpila k zmene prístupu k odmeňovaniu, nasledujúce informácie boli aktualizované, aby odrážali, že vedenie Spoločnosti schválilo zmeny v Zásadách odmeňovania Spoločnosti, ktoré ukazujú, ako sú riziká udržateľnosti začleňované do prístupu Spoločnosti k odmeňovaniu.)

Filozofia odmeňovania Spoločnosti sa týka rámca riadenia rizík a procesov Spoločnosti, vrátane toho, ako program odmeňovania Spoločnosti zabraňuje tomu, aby vedúci pracovníci boli motivovaní k podstupovaniu nadmerných rizík. Rámec riadenia rizík, riadenie Spoločnosti, procesy v oblasti ľudských zdrojov a zadávanie zákaziek zahŕňajú zohľadnenie rizík udržateľnosti. Vzhľadom k tomu je Spoločnosť spokojná s tým, že jej zásady odmeňovania sú v súlade s integráciou rizík udržateľnosti.

Zásady odmeňovania Spoločnosti boli aktualizované tak, aby zohľadňovali ich súlad s integráciou rizík udržateľnosti. Táto aktualizovaná verzia zásad je účinná od 1. januára 2023.

Prehľad zmien zverejňovaných informácií súvisiacich s udržateľnosťou

Dátum zmeny Popis a odôdovnenie zmeny
  Článok 3 SFDR Článok 5 SFDR
12/2023 Boli vykonané čiastočné zmeny znenia s cieľom aktualizovať procesy posudzovania rizík udržateľnosti a oddelenie zverejňovania informácií podľa článku 3 SFDR (začlenenie rizík udržateľnosti do procesov investičného rozhodovania) a článku 4 SFDR (posudzovanie hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti). Podrobnosti o politike Spoločnosti MetLife Investment Management („MIM“) týkajúcej sa zohľadňovania rizík udržateľnosti v procesoch investičného rozhodovania boli vynechané, keďže MIM je jedným z viacerých správcov fondov, ktorý poskytuje svoje služby Spoločnosti. Informácie týkajúce sa výberu správcov fondov a náležitej starostlivosti, ktorú Spoločnosť vykonáva v súvislosti s fondmi spravovanými správcami fondov, boli aktualizované tak, aby odrážali súčasné procesy. Text bol ďalej rozdelený tak, aby bolo jasné, ktoré informácie sa zverejňujú podľa článku 3 (zahrnutie rizík udržateľnosti do procesov investičného rozhodovania) a ktoré podľa článku 4 SFDR. V súvislosti so zverejneniami týkajúcimi sa politiky odmeňovania Spoločnosti boli vykonané len čiastočné zmeny znenia, ktoré však nemajú vplyv na obsah zverejnení.
10/2022 V súvislosti s informáciami podľa článku 3 SFDR nedošlo k žiadnej zmene.

Zverejnenia boli zmenené z dôvodu, že politika odmeňovania Spoločnosti bola aktualizovaná tak, aby bola v súlade so zahrnutím rizík udržateľnosti s účinnosťou od 1. januára 2023. V súvislosti s tým boli doplnené nasledujúce informácie:

- odkaz na filozofiu Spoločnosti vyhnúť sa stimulom pre vedúcich pracovníkov, aby podstupovali nadmerné riziká, a

- informáciu o tom, že rámec riadenia rizík, riadenie Spoločnosti, procesy v oblasti ľudských zdrojov a zadávania zákaziek zahŕňajú zohľadnenie rizík udržateľnosti.

09/2021 V súvislosti s informáciami podľa článku 3 SFDR nedošlo k žiadnej zmene. Spoločnosť aktualizovala svoje zverejnenia a doplnila, že jej politika odmeňovania nebola aktualizovaná tak, aby obsahovala informácie o tom, do akej miery je v súlade so zahrnutím rizík udržateľnosti.
07/2021

Zverejnené informácie boli aktualizované s cieľom poskytnúť podrobné informácie o politikách Spoločnosti týkajúcich sa integrácie rizík udržateľnosti do jej investičných rozhodovacích procesov, a to pri (i) posudzovaní podstatných environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa správy a riadenia (ESG) a (ii) výbere správcov fondov.

Spoločnosť zaviedla tieto politiky integrácie rizík udržateľnosti do svojich procesov investičného rozhodovania v júni 2021.

Boli vypustené informácie o tom, prečo politika odmeňovania Spoločnosti neobsahovala informácie o tom, do akej miery je konzistentná so zahrnutím rizík udržateľnosti do svojho investičného rozhodovania.
03/2021 Prvotné zverejnenie informácií ku dňu účinnosti SFDR. Prvotné zverejnenie informácií ku dňu účinnosti SFDR.

MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 03926206, Se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A77032.