Skip Navigation

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť

Účastník finančného trhu:

MetLife Europe d.a.c. (Spoločnosť) je životná poisťovňa založená a registrovaná v Írsku. Jej írske registračné číslo je 415123.


Zhrnutie

Spoločnosť zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (principal adverse impacts - PAI) svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Toto vyhlásenie je konsolidovaným vyhlásením Spoločnosti o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti.

Toto vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch sa vzťahuje na referenčné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a zaoberá sa tým, ako Spoločnosť pri svojom investičnom rozhodovaní zohľadňuje udržateľnosť a PAI týchto rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Podkladové aktíva v investičných produktoch Spoločnosti založených na poistení spravujú externí správcovia aktív (Správcovia fondov). Za výber a monitorovanie Správcov fondov a fondov vrátane posúdenia a identifikácie PAI na faktory udržateľnosti je zodpovedný Výbor Spoločnosti pre investičné životné poistenie (Unit Linked Committee).

Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Proces náležitej starostlivosti vo vzťahu k Správcom fondov

Spoločnosť sa zaviazala prispievať k udržateľnosti a aktívne monitoruje faktory udržateľnosti pri riadení Správcov fondov s cieľom efektívne riadiť riziko a dosiahnuť investičné ciele. Spoločnosť vypracovala podrobný proces náležitej investičnej starostlivosti (proces náležitej starostlivosti), ktorý zahŕňa dotazník o environmentálnych faktoroch, sociálnych faktoroch a faktoroch týkajúcich sa správy a riadenia (ESG), ktorý používa pri nástupe nových Správcov fondov a pri priebežnom riadení svojich Správcov fondov. Po vstupnom dotazníku sa každý Správca fondov štvrťročne monitoruje. Spoločnosť na základe údajov spoločnosti Morningstar (pozri časť nižšie o metodikách a zdrojoch údajov) uplatňuje na každého Správcu fondov hodnotenie ESG typu vyhovel/nevyhovel. Akékoľvek nejasné alebo neuspokojivé odpovede sa sledujú a monitorujú so Správcom fondov v rámci pravidelnej diskusie na stretnutiach so Správcami fondov. Samotná Spoločnosť aktívne spolupracuje s každým Správcom fondov na jeho ceste k ESG, pri dosahovaní jeho pokroku a plánovaní opatrení. Fond bude podrobený zvýšenému monitorovaniu po jednom neúspešnom hodnotení ESG. Ak je niektorý fond v režime zvýšeného monitorovania viac ako štyri po sebe idúce štvrťroky, Spoločnosť sa stretne s príslušným Správcom fondov a podrobnejšie to s ním prediskutuje. Ak nenastane zlepšenie uspokojivé pre Spoločnosť (na základe usmernení Spoločnosti pre ESG), fond so zlým hodnotením môže byť považovaný za vážne riziko a môže spôsobiť vylúčenie fondu z investičných produktov Spoločnosti. Proces náležitej starostlivosti zahŕňa preskúmanie nasledujúcich relevantných faktorov ESG zo strany Spoločnosti v súvislosti s každým Správcom fondov.

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje

Percentuálne podiely uvedené v stĺpci „Vysvetlenie“ nižšie predstavujú percentuálny podiel na celkovom portfóliu aktív investičných produktov Spoločnosti, na základe ktorého bol príslušný ukazovateľ meraný. Spoločnosť sleduje a monitoruje dostupné údaje ESG o fondoch, do ktorých investujú jej Správcovia fondov. Nie všetky spoločnosti, do ktorých Správcovia fondov investujú, však majú v súčasnosti povinnosť tieto údaje oznamovať (či už z dôvodu ich veľkosti alebo geografickej polohy) a Spoločnosť je závislá od kvality podnikových informácií zverejňovaných spoločnosťami, do ktorých investujú jej vybraní Správcovia fondov, a od kvality údajov, ktoré Spoločnosti poskytuje spoločnosť Morningstar (pozri časť nižšie o metodikách a zdrojoch údajov).

Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na ich hodnotení ESG, a v prípade, že hodnotenie nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti, zvažuje ich vylúčenie.

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť  Metrika Vplyv 2022 Vysvetlenie Prijaté opatrenia ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie 
KLIMATICKÉ UKAZOVATELE A INÉ ENVIRONMENTÁLNE PODMIENENÉ UKAZOVATELE
Emisie skleníkových plynov 1. emisie skleníkových plynov  rozsah 1 emisií skleníkových plynov  94,880 39 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
rozsah 2 emisií skleníkových plynov 219,364 39 %
od 1. januára 2023 rozsah 3 emisií skleníkových plynov Nie je k dispozícií  Nie je k dispozícií  
celkové emisie skleníkových plynov  314,244 39 %
2. uhlíková stopa uhlíková stopa  165 37 %
3. intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje  intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje 96 49 %
4. expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív podiel investícií do spoločností pôsobiacich v odvetví fosílnych palív  4 % 53 % 
5. podiel spotreby a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov  podiel spotreby energie z neobnoviteľných zdrojov a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov spoločností, do ktorých sa investuje, v porovnaní s energiou z obnoviteľných zdrojov energie, vyjadrený ako percentuálny podiel celkových zdrojov energie 44 %  32 %  Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
6. intenzita spotreby energie podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu spotreba energie v GWh pripadajúca na príjmy spoločností, do ktorých sa investuje, vo výške milión EUR, podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu 

A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov: 1,23

B – Ťažba: 0,41

C – Výroba: 2,26

D – Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizácie: 0,87

E – Dodávka vody, kanalizácia, odpadové hospodárstvo a ozdravovacie činnosti: 0,15

F – Stavebníctvo: 3,47

G – Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov: 0,11

H – Doprava a skladovanie: 0,38

L – Činnosti v oblasti nehnuteľností: 0,92

Obmedzené pokrytie intenzity spotreby energie z dôvodu nedostatku dostupných údajov. Očakávame, že kvalita údajov sa bude postupne zlepšovať. Súčasné pokrytie portfólia predstavuje 9 % celkového portfólia aktív investičných produktov Spoločnosti. Vzhľadom na nedostatok dostupných údajov Spoločnosť v súčasnosti nedokáže spoľahlivo monitorovať intenzitu spotreby energie podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu.
Biodiverzita 7. činnosti s negatívnym vplyvom na územia citlivé z hľadiska biodiverzity podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, s lokalitami/prevádzkami nachádzajúcimi sa na územiach citlivých z hľadiska biodiverzity alebo v ich blízkosti, kde činnosti týchto spoločností, do ktorých sa investuje, negatívne ovplyvňujú uvedené územia  4 % 53 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti. 
Voda 8. emisie do vody tony emisií do vody vyprodukovaných spoločnosťami, do ktorých sa investuje, pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer  <1 Obmedzené pokrytie emisií do vody z dôvodu nedostatku dostupných údajov. Očakávame, že kvalita údajov sa bude postupne zlepšovať. Súčasné pokrytie portfólia predstavuje 5 % celkového portfólia aktív investičných produktov Spoločnosti. Vzhľadom na nedostatok dostupných údajov nie je Spoločnosť v súčasnosti schopná spoľahlivo monitorovať emisie do vody. 
Odpad 9. podiel nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu tony nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného spoločnosťami, do ktorých sa investuje, pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer  9 Obmedzené pokrytie pomeru nebezpečnéh o odpadu z dôvodu nedostatku dostupných údajov. Očakávame, že kvalita údajov sa bude postupne zlepšovať. Súčasné pokrytie portfólia je 19 % celkových aktív.  Z dôvodu nedostatku dostupných údajov Spoločnosť v súčasnosti nie je schopná spoľahlivo monitorovať pomery nebezpečného odpadu. 
UKAZOVATELE SOCIÁLNYCH A ZAMESTNANECKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZÁLEŽITOSTÍ DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁLEŽITOSTÍ BOJA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU  
Sociálne a zamestnanecké záležitosti 10. porušovanie zásad globálneho paktu OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky  podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré boli zapojené do porušovania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky <1 % 54 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
11. neexistencia postupov a mechanizmov dodržiavania predpisov zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky či mechanizmov vybavovania sťažností/reklamácií zameraných na riešenie porušovania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky 14 % Obmedzené pokrytie spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky z dôvodu nedostatku dostupných údajov. Očakávame, že kvalita údajov sa bude postupne zlepšovať. Súčasné pokrytie portfólia je 30 % celkových aktív.  Z dôvodu nedostatku dostupných údajov Spoločnosť v súčasnosti nie je schopná spoľahlivo monitorovať neexistenciu postupov a mechanizmov dodržiavania predpisov zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky.
12. neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov  priemerný neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v spoločnostiach, do ktorých sa investuje  13 % 55 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
13. rodová rozmanitosť v správnej rade Priemerný pomer žien a mužov medzi členmi správnej rady spoločností, do ktorých sa investuje, vyjadrený ako percentuálny podiel medzi všetkými členmi správnej rady 24 % 48 %  Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
14. expozícia voči kontroverzným zbraniam (protipechotný m mínam, kazetovej munícii, chemickým a biologickým zbraniam)  podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú zapojené do výroby alebo predaja kontroverzných zbraní <1 %  53 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti. 
Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátov a nadnárodných spoločností
Životné prostredie 15. intenzita skleníkových plynov intenzita skleníkových plynov krajín, do ktorých sa investuje  7 58 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti. 
Sociálna oblasť  16. krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti počet krajín, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti (v absolútnom vyjadrení a v relatívnom vyjadrení po vydelení všetkými krajinami, do ktorých sa investuje), ako sa uvádza v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, v zásadách Organizácie Spojených národov a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch  <1 % 56 % Spoločnosť spolupracuje so správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti. 
Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku
Fosílne palivá 17. expozícia voči fosílnym palivám prostredníctvom nehnuteľného majetku  podiel investícií do nehnuteľného majetku súvisiaceho s ťažbou, uskladňovaním, prepravou či výrobou fosílnych palív  Nie je k dispozícií Nie je k dispozícií Nie je k dispozícií
Energetická efektívnosť 18. expozícia voči energeticky neefektívnemu nehnuteľnému majetku podiel investícií do energeticky neefektívneho nehnuteľného majetku Nie je k dispozícií Nie je k dispozícií Nie je k dispozícií
Iné ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti 
Klimatické ukazovatele a iné environmentálne podmienené ukazovatele 
Emisie 19. investície do spoločností bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka Podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka zameraných na zosúladenie s Parížskou dohodou  12 % 53 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.
Ukazovatele sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, záležitostí dodržiavania ľudských práv a záležitostí boja proti korupcii a úplatkárstvu 
Sociálne a zamestnanecké záležitosti 20. nedostatočná ochrana oznamovateľov Podiel investícií v subjektoch bez politiky ochrany oznamovateľov 2 %  55 % Spoločnosť spolupracuje so Správcami fondov na faktoroch ESG. Zvažuje sa vylúčenie fondov s hodnotením ESG, ktoré nie je v súlade s cieľmi udržateľnosti.

Opis politík zameraných na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Ako je opísané vyššie, Spoločnosť využíva svoj proces náležitej starostlivosti v súvislosti so Správcami fondov na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti. Proces náležitej starostlivosti Spoločnosti bol schválený 8. septembra 2021 s dátumom účinnosti 30. júna 2021. Cieľom procesu náležitej starostlivosti je, aby Spoločnosť hodnotila a monitorovala Správcov fondov, s ktorými sa rozhodla spolupracovať, ako aj spoločnosti, do ktorých títo správcovia investujú.

Za výber a monitorovanie Správcov fondov a fondov vrátane posúdenia a identifikácie PAI na faktory udržateľnosti je zodpovedný Výbor Spoločnosti pre investičné životné poistenie. K jeho povinnostiam patrí aktívne spolupracovať s investičnými manažérmi s cieľom pochopiť ich ciele a podávanie správ v oblasti ESG, ako aj diskutovať o dosiahnutom pokroku a plánovaných opatreniach. Spoločnosť pri posudzovaní nových investičných príležitostí hodnotí charakteristiky ESG a faktory PAI Správcov fondov.

Proces náležitej starostlivosti zahŕňa hodnotenie nových a existujúcich fondov s využitím aktuálnych a historických kvantitatívnych údajov, ako aj kvalitatívnych faktorov na posúdenie schopností fondu v oblasti ESG.

Metodiky a zdroje údajov

Spoločnosť používa databázu Morningstar ako zdroj zhromažďovania informácií o PAI. Spoločnosť Morningstar je jedným z najväčších poskytovateľov nezávislého investičného výskumu pre podielové fondy vrátane informácií o faktoroch ESG prostredníctvom svojej spoločnosti Sustainalytics, ktorá je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti hodnotenia a výskumu ESG. Spoločnosť Morningstar v súčasnosti zhromažďuje údaje o PAI pre približne 70 % z celkového počtu fondov, do ktorých Spoločnosť investuje. Vysvetlenie týkajúce sa údajov o PAI, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícií, nájdete nižšie.

Spoločnosť pri posudzovaní nových fondov používa tri kľúčové zdroje údajov spoločnosti Morningstar:

  • GlobeRating: Táto metodika hodnotenia je meradlom rizík ESG v portfóliu v porovnaní s porovnateľnou skupinou portfólia s použitím výpočtov založených na historických údajoch;
  • Skóre klasifikácie uhlíkového rizika: Riziko prechodu, označované aj ako uhlíkové riziko, sa zaoberá tým, ako je investícia zraniteľná pri prechode z hospodárstva založeného na fosílnych palivách na hospodárstvo s nižšími emisiami uhlíka, a hodnotí uhlíkové riziko obsiahnuté v portfóliu;
  • 12 Months Average Carbon Risk Percent Rank in Category: Percentuálne umiestnenie fondu v rámci kategórie porovnateľnej skupiny na základe jeho 12-mesačného priemerného uhlíkového rizika.

Pri vykonávaní preskúmania ESG pri výbere fondov Spoločnosť zohľadňuje aj súbor kvalitatívnych faktorov považovaných za dôležité kritériá pri posudzovaní charakteristík ESG fondu prostredníctvom interného dokumentu žiadosti o predloženie návrhu, ktorý predstavuje podrobný dotazník zaslaný Správcom fondov. Odpovede Správcov fondov sa posudzujú ako súčasť holistického rozhodovacieho procesu.

Na monitorovanie existujúcich fondov Spoločnosť zaviedla systém hodnotenia typu vyhovel/nevyhovel. Hodnotenie sa štvrťročne prehodnocuje a oznamuje Podvýboru Spoločnosti pre investičné životné poistenie.

Spoločnosť aktívne diskutuje s každým Správcom fondov o pokroku v plnení cieľov ESG a štandardoch vykazovania ESG.

Spoločnosť je závislá od kvality podnikových informácií zverejňovaných spoločnosťami, do ktorých investujú jej vybraní Správcovia fondov. Zatiaľ čo väčšie spoločnosti v Európe a v niektorých iných častiach sveta majú zákonnú povinnosť podávať správy o faktoroch ESG, neplatí to pre všetky spoločnosti, najmä pre menšie spoločnosti, ktoré môžu ponúkať hodnotu pre diverzitu portfólia. Spoločnosť si preto uvedomuje, že Správcovia fondov nie sú schopní zhromažďovať informácie o faktoroch PAI od niektorých spoločností, do ktorých investujú. Napríklad vykazovanie PAI môže predstavovať ťažkosti pre niektoré triedy aktív, ako sú niektoré štátne dlhopisy, alternatívne aktíva alebo menšie správcovské spoločnosti, ktoré nepodliehajú povinnému vykazovaniu a majú obmedzené možnosti vykazovania. V týchto prípadoch Spoločnosť realizuje proces náležitej starostlivosti na základe maximálneho úsilia, pričom nabáda Správcov fondov, aby v rámci svojich možností riešili nedostatky v dostupných údajoch. Ďalšie PAI možno niekedy identifikovať prostredníctvom kvalitatívnej analýzy a zapojenia Správcov fondov a dodávateľov údajov s cieľom obmedziť rozpätie chybovosti.

Spoločnosť tiež vlastní malé portfólio interne spravovaných dlhopisov a akcií. Informácie o PAI pre toto portfólio sú získané od spoločnosti Clarity AI.

Politiky zapájania

Spoločnosť je presvedčená, že aktívna spolupráca so Správcami fondov je kľúčom k riadeniu investičného rizika. Spoločnosť často komunikuje a zapája sa do diskusií so Správcami fondov počas procesu náležitej starostlivosti a v rámci priebežného monitorovania portfólia, pričom hodnotí charakteristiky ESG a analyzuje PAI z hľadiska faktorov udržateľnosti vrátane emisií skleníkových plynov, uhlíkovej stopy, intenzity spotreby energie alebo porušovania zásad globálneho paktu OSN. Neustály dialóg zvyšuje povedomie o udržateľných obchodných postupoch a pomáha zachovávať zameranie na dôležitosť ESG. V závislosti od okolností sa fondy, ktoré trvalo neriešia alebo neznižujú identifikované PAI, môžu považovať za vážne riziko, čo môže viesť k vylúčeniu daného fondu.

Odkazy na medzinárodné normy

Skupina MetLife sa zaviazala prispievať k udržateľnosti. Spoločnosť MetLife, Inc. (MetLife) je hlavnou materskou spoločnosťou Spoločnosti. Spoločnosť MetLife je členom Globálneho paktu OSN a podáva správy v rámci indexu udržateľnosti Dow Jones, každoročného hodnotenia udržateľnosti podnikov a projektu zverejňovania uhlíkových emisií. Spoločnosť MetLife zdieľa pokrok v oblasti udržateľnosti vo výročnej správe o udržateľnosti spoločnosti MetLife, ktorá je k dispozícií na stránke metlife.com/sustainability. Správa je v súlade s rámcami udržateľnosti tretích strán vrátane Rady pre účtovné štandardy udržateľnosti (SASB), Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) a Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD).

Súlad s Parížskou dohodou

Spoločnosť MetLife podporuje zámery Parížskej dohody pre riadenie a znižovanie emisií skleníkových plynov, spoluprácu v oblasti klímy a podporu komunít, ktoré čelia dôsledkom zmeny klímy, ako aj nedávne záväzky prijaté na Konferencii OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe v roku 2021 týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov. Spoločnosť MetLife uplatňuje rôznorodé stratégie na zníženie emisií, ktoré vznikajú v dôsledku jej environmentálnej stopy. V roku 2022 spoločnosť MetLife prijala záväzok dosiahnuť do roku 2050 alebo skôr nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov za svoje globálne operácie a investičné portfólio všeobecných účtov. To zahŕňa nadviazanie na existujúce klimatické ciele do roku 2030 a výrazné zníženie emisií v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Záväzok týkajúci sa nulovej bilancie emisií skleníkových plynov sa vzťahuje na emisie skleníkových plynov z globálnych vlastných a prenajatých kancelárií a vozových parkov spoločnosti MetLife, služobných ciest zamestnancov, dodávateľského reťazca a aktív v investičnom portfóliu všeobecných účtov MetLife, ktoré zahŕňa všeobecné účty dcérskych spoločností poisťovne MetLife v úplnom vlastníctve, ak sú k dispozícií spoľahlivé údaje a metodiky. Hoci spoľahlivé metodiky a súbory údajov týkajúce sa určitých emisií skleníkových plynov nie sú v súčasnosti k dispozícií, spoločnosť MetLife sa zaväzuje identifikovať a merať relevantné klimatické údaje podľa vývoja metodík a noriem. Emisie sa sledujú v súlade s Protokolom o skleníkových plynoch, pokiaľ regulačné orgány neurčia inak.

Prostredníctvom procesu náležitej starostlivosti Spoločnosť hodnotí a monitoruje riziká udržateľnosti a PAI pre fondy, do ktorých investuje, vrátane kľúčových ukazovateľov na posúdenie základných informácií na meranie súladu s cieľmi Parížskej dohody, ako sú emisie skleníkových plynov, uhlíková stopa a expozícia voči fosílnym palivám. Pokiaľ ide o tieto faktory PAI, údaje, ktoré Spoločnosť zhromažďuje, v súčasnosti pokrývajú približne 50 % celkového portfólia aktív spravovaných investičných produktov Spoločnosti.

Výhľadové klimatické scenáre

V súčasnosti spoločnosť nepoužíva výhľadový klimatický scenár. Dôvodom je, že hodnotenia sú založené na historických a najnovších dostupných údajoch, prognóza faktorov PAI Správcov fondov sa vykonáva prostredníctvom priebežného preskúmania investícií. V prípade zistenia nedostatkov Spoločnosť aktívne spolupracuje so Správcami fondov s cieľom posúdiť plánované opatrenia a pokrok v plnení cieľov.