Skip Navigation

Poistenie Zlatý Kapitál Plus

Garantované zhodnotenie pre bezpečný zajtrajšok.

Zlatý Kapitál Plus

Zlatý Kapitál Plus je komplexný celosvetovo osvedčený poistný balík, ktorý vás bude sprevádzať celým vašim životom. Poskytuje zabezpečenie v prípade neočakávaných udalostí a je prispôsobený potrebám slovenských klientov.

 • zlepší vašu finančnú situáciu v dôchodokovom veku
 • vysoké poistné krytie v prípade straty života
 • vysoké poistné krytie v prípade trvalej invalidity následkom úrazu
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade trvalej invalidity a neschopnosti platiť poistné, pričom cieľová suma bude po uplynutí dohodnutého obdobia vyplatená v plnej výške, vrátane podielu na výnose z investovaných rezerv
 • prostredníctvom  indexácie udržiava reálnu hodnotu poistnej sumy klientov, a to napriek inflácii
 • podiel na výnose

Parametre poistenia

 • V prípade, že sa poistený dožije konca poistnej doby Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose
 • V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby z akejkoľvek príčiny (okrem výluk) Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose
 • V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby následkom úrazu Metlife vypláca 200% dojednanej poistnej sumy + dovtedy pripísaný podiel na výnose
 • V prípade úplnej trvalej invalidity poisteného následkom úrazu Metlife vypláca 100% dojednanej poistnej sumy z úrazového pripoistenia a preberá záväzok platiť poistné a oslobodí klienta od platenia poistného počas trvania invalidity
 • V prípade úplnej trvalej invalidity následkom choroby poisteného Metlife preberá záväzok platiť poistné a oslobodí klienta od platenia poistného počas trvania invalidity v prípade, že k chorobe došlo počas trvania pripoistenia
 • Minimálny vstupný vek je 18 rokov
 • Maximálny vstupný vek je 65 rokov

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.