Skip Navigation

Spôsob vybavovania sťažností

  • Poistník, poistený a/alebo oprávnené osoby môžu podať písomne alebo elektronicky sťažnosť týkajúcu sa poistnej zmluvy, ktorá sa na nich vzťahuje.
  • Sťažnosť musí byť zaslaná doporučene na adresu sídla Poisťovateľa alebo na emailovú adresu: metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovateľ bude informovať sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti.
  • Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, Poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.